Haftarah 50 Ki Tavo‭ (Quand tu seras rentré)
26 Elul 5779
27 Elul 5779
Parasha 51 Nitsavim‭ (Tous debout)
28 Elul 5779
Haftarah 51 Nitsavim‭ (Tous debout)
Service de Shabbat
29 Elul 5779
Rosh Hashana (EREV) 5780
1 Tishrei 5780
Rosh Hashana (New Year)
2 Tishrei 5780
Rosh Hashana II (New Year day 2)
3 Tishrei 5780
Tzom Gedaliah (Jeûne de Guédalia)
4 Tishrei 5780
5 Tishrei 5780
Parasha 52 Vayélékh‭ (Et il alla)
6 Tishrei 5780
Haftarah 52 Vayélékh‭ (Et il alla)
Service de Shabbat
7 Tishrei 5780
8 Tishrei 5780
9 Tishrei 5780
Erev Yom Kippur
10 Tishrei 5780
Yom Kippur
Célébration de Yom Kippour à BY
11 Tishrei 5780
12 Tishrei 5780
Parasha 53 Haazinou‭ (‬Ecoutez‭ !‬)
13 Tishrei 5780
Haftarah 53 Haazinou‭ (‬Ecoutez‭ !‬)
Service de Shabbat
14 Tishrei 5780
Erev Soukkot Célébration à BY
15 Tishrei 5780
Sukkot I
16 Tishrei 5780
Sukkot II
17 Tishrei 5780
Sukkot III
18 Tishrei 5780
Sukkot IV
19 Tishrei 5780
Sukkot V
Parasha 54 Vezot Haberakhah (Voici la bénédiction)
20 Tishrei 5780
Sukkot VI
Haftarah 54 Vezot Haberakhah (Voici la bénédiction)
Service de Shabbat
21 Tishrei 5780
Sukkot VII/Hoshanah Rabah
22 Tishrei 5780
Shmini Atzeret/Simchat Torah
23 Tishrei 5780
Sim'hat Torah - célébration à BY
24 Tishrei 5780
25 Tishrei 5780
Radio Judaïca - Théâtre: “J’aime Valentine, mais bon...”- R Milstein
26 Tishrei 5780
27 Tishri 5780 PARASHAT 01 BERESHIT
Service de Shabbat
28 Tishrei 5780
29 Tishrei 5780
30 Tishrei 5780
1 Cheshvan 5780
2 Cheshvan 5780
3 Cheshvan 5780
4 Heshvan 5780 PARASHAT 02 NOA'H
Service de Shabbat
5 Cheshvan 5780
6 Cheshvan 5780
7 Cheshvan 5780
Yom HaAliyah School Observance
8 Cheshvan 5780
9 Cheshvan 5780
10 Cheshvan 5780
11 Heshvan 5780 PARASHAT 03 LEKH LEKHA
Service de Shabbat
12 Cheshvan 5780
13 Cheshvan 5780
14 Cheshvan 5780
15 Cheshvan 5780
16 Cheshvan 5780
17 Cheshvan 5780
18 Heshvan 5780 PARASHAT 04 VAYERA
Service de Shabbat
19 Cheshvan 5780
20 Cheshvan 5780
21 Cheshvan 5780
22 Cheshvan 5780
23 Cheshvan 5780
24 Cheshvan 5780
25 Heshvan 5780 PARASHAT 05 HAYE SARAH
Service de Shabbat
26 Cheshvan 5780
27 Cheshvan 5780
28 Cheshvan 5780
29 Cheshvan 5780