Josué et Caleb

Une énorme grappe de raisin soutenue par Josué et Caleb, le juif et le gentil;

Le sang a été versé à La Croix en abondance pour toute l'humanité !

Josué et Caleb
Les débuts de la Parole

L'arche de Noé représente la Maison d'Israël couverte par le sang de l'expiation. 

C'est après Noé que sont venues les différentes nations de la terre : Yaphet a donné le monde occidental, Ham a donné les peuples de couleur et Shem a donné les sémites. 

Les débuts de la Parole
Isaac, représentation du Messie

Isaac, l'objet de la Foi.

Le premier et le plus grand test de la Foi a été le salut en bénédiction pour toute l'humanité

Isaac, représentation du Messie
Comme le fait l'organisme anti missionnaire Yad Lachim, les frères de Joseph combattent contre lui : Yeshoua rejeté par les juifs

Genèse 37:8 "Ses frères lui dirent : Est-ce que tu règneras sur nous? est-ce que tu nous gouverneras ? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles."

Comme le fait l'organisme anti missionnaire Yad Lachim, les frères de Joseph combattent contre lui : Yeshoua rejeté par les juifs

Le Nom de Yeshoua apparaît dans Esaïe 53 par sauts équidistants des lettres

D'autres exemples sont proposés dans les cours d'hébreu

Le Nom de Yeshoua apparaît dans <a href=Esaïe 53 par sauts équidistants des lettres" style="height: 650px;">
Toutes les 20 lettres on retrouve l'expression "Yeshoua Shmi" : "mon nom c'est Yeshoua"

Toutes les 20 lettres on retrouve l'expression "Yeshoua Shmi" : "mon nom c'est Yeshoua"
Dernières informations

Prochaines fêtes de l'année juive 5782 :

Les fêtes de l'Eternel : les "fêtes de Tishri"

- 5ème Moed : Yom Teroua (yom hashofarim) renommé dans le judaïsme en "Rosh Hashana" "la tête de l'année"

- 6ème Moed : Yom HaKippourim (la journée des expiations)

- 7ème Moed : Hag Souccot (la fête des tabernacles)

Les fêtes juives :

- Simchat Torah (après Souccot)

- Hanouccah

- Tou Bishvat

- Pourim

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.

Table des matières de la page (AutoAnchor Menu)

Table des matières de l'article (AutoAnchor Menu)

Suivez-nous sur Youtube

La parasha messianique pour les nuls

DPCALENDAR

Geloofsbelijdenis

Personne à contacter: 0

Traduction du français :Erik Vankerckhoven

Geloofsbelijdenis van de Internationale samenwerkende

Messiaanse gemeenten, congregaties en synagogen.

 

Sinds de wereldwijde opwekking onder de Joden begon, vermenigvuldigden de Messiaanse gemeenten (kehilot) zich en stichtten nieuwe gemeenten over de hele wereld. In de USA ontstond een internationale vereniging met als naam

 

“International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues”.

http://iamcs.mjaa.org/

Deze vereniging stelde voor iedereen een geloofsbelijdenis op , gebaseerd op de autoriteit van de Hebreeuwse Heilige Geschriften in het oude en het nieuwe testament : de bijbel.

Onze gemeenten te Parijs en te Brussel zijn lid van deze vereniging en hangen deze geloofsbelijdenis aan, die wij hier in het Nederlands vertaald weergeven.

 

Sommige woorden zijn opnieuw naar het Hebreeuws vertaald. U vindt deze Hebreeuwse lettertekens onder die van Windows : olbheb

De bijbelverwijzingen zijn met een eenvoudig aanklikken oproepbaar en zijn uit de statenvertaling gehaald.

 

Wij geloven:

1.                   De bijbel:

Dat de bijbel, bestaande uit de tenach ( heilige geschriften / oud testament ) en de meer recente geschriften, algemeen gekend als het b’rith hadasha (nieuwe testament), het unieke woord van God zijn met een onfeilbare autoriteit. Wij erkennen zijn volledige inspiratie en aanvaarden zijn raadgevingen als uiteindelijke autoriteit op alle gebied betreffende geloof en praktijk (Deutéronome 6:4-9; Spre. 3:1-6; Psaumes 119:89+105; 2 Timothée 2:15: 2 Timothée 3:16-17)

 

2.                   God

Wij geloven dat de “shema

Shema Israël, adonai eloheinou, adonai echad “ {luister Israël, de Here onze God is één (Deutéronome 6:4)}, ons inlichten dat God één is (ehad), zoals ook verklaard wordt: een samengestelde eenheid, eeuwig bestaand en een meervoudige eenheid: elohim (God)

Génèse 1:26 :En God zeide : Laat ons mensen maken naar ons beeld.

Génèse 2:24 : daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn( basar ehad).

Dat Hij de God is die ons persoonlijk heeft geschapen (Genesis hoofdstukken 1&2) en dat hij tot in alle eeuwigheid bestaat uit drie personen: Vader, Zoon en Ruach Ha’Kodesh (Heilige Geest) zoals vermeld staat in Romains 8:14-17

(vader, geest en zoon /verlosser) en Mat. 28:18-20 (doop door onderdompeling in de naam van de Vader en de Zoon en de Ruach Ha’Kodesh.

A.                  God, de vader (abba): Joh. 6:27; 1 Corinthiens 1:3; Galates 1:1; Openb.3:5; Openb.3:21; Jer. 3:4; Jérémie 3:19;Jérémie 31:9; Malachie 1:6; Mat. 6:9; Mat.6:32; Luc. 10:21-22; Joh. 1:14;Joh. 4:23; Joh. 5:17-26; Romains 8:14-15.

B.                  God, de Zoon (Ha’Ben):

1. God heeft echt een Zoon: Psaumes 2; spreu. 30:4-6; Hébreux 1;Luc. 12:35-40; Joh. 1:29-34; Joh. 1:49; Joh. 3:14-18.

 

2. De geroepen Zoon: Yéshoua (Jezus, wat vrij vertaald betekend : redder) kwam op deze wereld en werd geboren uit een maagd Jes. 7:14; Luc 1:30-35;

 

3.De Zoon is God: (Goddelijk), en is aanbeden als God, bestaande in alle eeuwigheid: Psaumes 110:1; Hébreux 1:13; Jes.9:5-6; Mat. 28:18-20; Fil. 2:5-11; Colossiens 1:15-19; Openb. 3:21;(Hébreux 1:6 aanbeden door engelen); Openb. 4:8; Openb. 5:1-14.

 

4.Hij is diegene die werd belooft: Masshiah (messias) van Israël. Jes. 9:5-6; Jes. 11:1; Dan.l 9:20-26; Ez. 53; Joh. 1:17; Joh. 1:40-41; Joh. 1:45; Joh. 1:49; Mar.8:29.

 

5. Hij is de wortel en het geslacht van David, de schitterende ster van de ochtend: Nombres 24:17; Openb. 22:16. 6. Hij is ons Pessah (pasen), het Lam van God: 1 Corinthiens 5:7; Joh. 1:29; Openb. 5:1-14.  C.                  God, de Heilige Geest (Rouah Ha’kodesh)1. Geïntroduceerd in Génèse 1:2.2. In de Tenach, in de tijd van onze voorouders, De Geest van God viel op personen, zoals Mozes, David, (zie 2 Sam. 23:1-3) en op de profeten. Dit gebeurde met speciale doeleinden.3. In het nieuwe testament belooft Yeshoua aan zijn discipelen, dat Hij de vertrooster (omschreven als de Geest der waarheid: Joh.14:17; Joh. 14:26) na zijn vertrek zal sturen. Deze zal met hen zijn en in hen. Bovendien verklaarde Yeshoua dat de Geest van waarheid ons zou leiden tot de volle waarheid en Hem, de Messias zou verheerlijken (Joh. 16:13-15). Hij geeft ons de kracht (hand.1:8). Hij verzegeld ons (Ef. 1:13; ef. 4:30). Als wij de Geest (Rouah) niet hebben, dan behoren wij Hem niet toe (Romains 8:9). Hij leidt ons en onderwijst ons (Romains 8:14-17). Het feit dat Hij in ons woont, geeft ons de mogelijkheid om een heilig en zuiver leven te leiden. Handelingen 2:38 verklaart: “Bekeert u, laat u dopen door onderdompeling en ontvang Rouah Ha’Kodesh!” 3.                   De mens. A.                                         Geschapen naar Gods gelijkenis (Génèse 1:26-27)B.                                         Door de ongehoorzaamheid van de mens, verloor de mens zijn eerste levensstatus en werd hij door God weggestuurd uit de hof van Eden (Génèse 2:17; Génèse 3:22-24). Met als gevolg, dat de mens volgens de geschriften met een zondige natuur geboren wordt (Psaumes 14:1-3; Psaumes 49:8; Psaumes 53:1-4; Jes. 64:6; Romains 3:9-12; Romains 3:23; Romains 5:12).C.                                         Voor de mens ligt zijn enige hoop op redding en heil in het feit dat de Messias onze schuld heeft betaald met zijn eigen bloed (Lev. 17:11; Jes. 53; Dan. 9:24-26; 1 Corinthiens 15:22; Hebr. 9:11-14; Hébreux 9:28; Joh. 1:12; Joh. 3:36) en die geleid door Rouah Ha’Kodesh tot een herstel leidt (Tite 3:5), wat wij wedergeboorte noemen (Joh. 3:3-8). Door middel van ons geloof worden wij gered uit genade. Het is een geschenk van God (Ef. 2:8-9) 4.                   Opstanding en oordeel. Wij geloven in de opstanding, zowel in die van de vrijgekochten als die van de verlorenen: de vrijgekochten tot een eeuwig leven en de verlorenen voor een eeuwige scheiding met God, wat een eeuwige straf is (Job 4:14; Job 19:25-27; Daniel 12:2-3; Joh. 3:36; Joh. 11:25-26; openb. 20:5-6; Openb. 20:10-15; Openb. 21:7-8) 5.                   De Messias – de Verlosser De geschriften kondigden twee komsten van de Messias aan.A.                                         de eerste komst:1.                                          Aangekondigd in Daniel 9:24-262.                                          Zijn doel was het herstellen van de zondeval (Daniel 9:24-26; JEsaïe 53; Romains 3:21-31; Hébreux 9 ; Hébreux 10; Joh. 3:16-17)B.                                         de tweede komst:1.                                          Zoals aangekondigd, Zijn komst op de wolken om hen te verzamelen die in Hem geloven (1 Thessaloniciens 4:13-18; Joh. 14:1-6; 1 Corinthiens 15:51-57)2.                                          De wederkomst van de Messias op aarde:A.                                         De Verlosser komt voor Sion (Jes. 59:20-21; Zach.14:4)B.                                         De geestelijke verlossing van Israël (Zach. 12:8-13; Romains 11:25-27; Hébreux 9:28; Jérémie 31:31-40: het Nieuwe verbond)C.                                         De herstelling van de natie Israël gebeurd door middel van de terugkeer van de overblijfselen van Zijn volk van de uitersten der aarde en door de herinstelling van het van Davids koninkrijkrijk (Ezechiel 11) en zijn troon. Dit rijk zal eeuwig duren (Ezechiel 11; Ezechiel 9:5-6; Luc 1:30-33; Jérémie 23:3-8).6.                   Israël in de profetie 

Wij geloven in het plan “van de laatste tijd”, vastgelegd door God, voor de natie Israël en de hele wereld. Het geloof in het fysieke en geestelijk herstel van Israël, zoals ons wordt verteld door de geschriften, is een kernpunt van het Messiaans judaïsme. Het grootste wonder in onze tijd is het weder ontstaan van de staat Israël, zoals de profetie in de bijbel verkondigd (Ezechiel 34:11-21; Ez. Hoofdstukken 36-39; Osée 3; Amos 9:11-15; Zach. 12-14; Ezechiel 11; Ezechiel 43+54+60-62+66; Romains 11:1-34 (zie ook artikel 5. De Messias – de Verlosser).

Israël als natie verwachtte een koning, een leider die hen van de vijand zou verlossen en daarbij de vrede bracht. Zij herkenden Yéshoua niet dusdanig als Messias, omdat Hij voor de eerste maal was gekomen als slachtoffer om in hun plaats te sterven.

De christelijke niet Jood, heeft weinig of veel minder diepgaand begrijpen van de geschriften dan de Joden. In 325 na Yéshoua de Messias, het concilie van Nicée stemde:

1.                   Joden hadden afgedaan bij God

2.                   het joodse paasfeest niet meer gevolgd moest worden

3.                   de gelovigen niets met de Joden te maken moesten hebben, omdat zij (volgens dat concilie) de moordenaars van de Heer waren (“De brief H van Eusebius in de GESCHIEDENIS VAN DE KERK). Deze en veel meer antisemitische verklaringen, door de kerkvaders en andere concilies uitgegeven, speelden een belangrijke rol in de beïnvloeding van de samenhang van het begrijpen van de geschriften aangaande het Joodse volk. Daaruit volgt dat het feit van het ontstaan van de staat Israël, door de hedendaagse bijbelleraars, het moeilijkst te begrijpen feit is.

  1. Het Messiaans Judaïsme.

Wij erkennen, dat zij die deel uitmaken van het Joodse volk, (nazaten van Abraham door Isaak en Jacob, hetzij door de afstamming van vaders zijde, hetzij door afstamming van moeders zijde) en die hun geloof stellen in de Messias van Israël, Yeshoua, nog steeds Joden zijn, conform aan de geschriften (Romeinen 8:28-29). De heidenen die hun geloof in Yeshoua stellen, zijn geënt op de Joodse olijfboom om ons geloof (Romein 11:17-25), om zo ook zonen  en geestelijke zonen te worden van Araham (Galaten 3:28-29).

Wij vieren de Joodse feesten op hun respectievelijke datum, feesten die door God aan Israël gegeven zijn. Deze feesten vinden hun vervulling in en doorheen Yeshoua. Wij geloven in een echt bijbels Judaïsme, dat geuit wordt door de gelovigen in de eerste eeuw van onze tijdrekening. Wij willen dit voorbeeld in de praktijk omzetten en bestendigen door het geloof in de enige echte God, ons geopenbaard doorheen de Geschriften en uiteindelijk geopenbaard in de Zoon van God, Yeshoua de Messias. Wij geloven dat het heil steeds is gegeven door het geloof en dat de werken der wet slechts werken zijn. Er is nog nooit iemand behouden door het houden van de wet (Génèse 15:6 ; Rom. hoofdstukken 2-6; Ef. 2:8-9; Hébreux 11:6; Hébreux 11:39).

Wij geloven dat het lichaam van gelovigen zoals vermeld in het nieuwe testament, bestaat uit Joden en heidenen die Yeshoua De Messias ontvangen hebben zoals de verlosser beloofde. De muur van scheiding is omver geworpen en nu aanbidden wij samen de God van Israël (1 Corinthiens 12:13; Ef. 2:13-14).

Qui est en ligne ?

Nous avons 1949 invités et aucun membre en ligne

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.