Génèse 36:17
And these are the sons of Reuel Esau's son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these are the dukes that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Bashemath Esau's wife.
1 Chroniques 1:37
The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.