1 Samuel 20:42
ויאמר יהונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם יהוה לאמר יהוה יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם ויקם וילך ויהונתן בא העיר׃
2 Samuel 15:9
ויאמר לו המלך לך בשלום ויקם וילך חברונה׃
2 Rois 5:19
ויאמר לו לך לשלום וילך מאתו כברת ארץ׃
Luc 7:50
ויאמר אל האשה אמונתך הושיעה לך לכי לשלום׃
Luc 8:48
ויאמר אליה חזקי בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום׃
Génèse 19:21
ויאמר אליו הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי הפכי את העיר אשר דברת׃
Job 34:19
אשר לא נשא פני שרים ולא נכר שוע לפני דל כי מעשה ידיו כלם׃