Nombres 13:31
והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו׃
Deutéronome 9:2
עם גדול ורם בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יתיצב לפני בני ענק׃
Psaumes 11:1
למנצח לדוד ביהוה חסיתי איך תאמרו לנפשי נודו הרכם צפור׃
Apocalypse 13:4
וישתחוו לתנין אשר נתן ממשלה לחיה וישתחוו לחיה ויאמרו מי ידמה לחיה ומי יוכל להלחם אתה׃
1 Samuel 17:42
ויבט הפלשתי ויראה את דוד ויבזהו כי היה נער ואדמני עם יפה מראה׃
1 Samuel 17:56
ויאמר המלך שאל אתה בן מי זה העלם׃