1 Samuel 17:19
ושאול והמה וכל איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם פלשתים׃
1 Samuel 21:9
ויאמר הכהן חרב גלית הפלשתי אשר הכית בעמק האלה הנה היא לוטה בשמלה אחרי האפוד אם אתה תקח לך קח כי אין אחרת זולתה בזה ויאמר דוד אין כמוה תננה לי׃