Jérémie 32:7-9
7
הנה חנמאל בן שלם דדך בא אליך לאמר קנה לך את שדי אשר בענתות כי לך משפט הגאלה לקנות׃
8
ויבא אלי חנמאל בן דדי כדבר יהוה אל חצר המטרה ויאמר אלי קנה נא את שדי אשר בענתות אשר בארץ בנימין כי לך משפט הירשה ולך הגאלה קנה לך ואדע כי דבר יהוה הוא׃
9
ואקנה את השדה מאת חנמאל בן דדי אשר בענתות ואשקלה לו את הכסף שבעה שקלים ועשרה הכסף׃
Jérémie 32:25-9
Romains 12:17
אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃
2 Corinthiens 8:21
כי משגיחים אנחנו על הטוב לא לפני האדון לבד כי גם לפני האדם׃
Philippiens 4:8
ובכן אחי כל אשר הוא אמת ונכבד וישר וטהור ונעים ואשר שמעו טוב כל מעשה צדק כל מעשה שבח על אלה תשימו לבבכם׃
Génèse 23:18
לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו׃
Jérémie 32:10-12
10
ואכתב בספר ואחתם ואעד עדים ואשקל הכסף במאזנים׃
11
ואקח את ספר המקנה את החתום המצוה והחקים ואת הגלוי׃
12
ואתן את הספר המקנה אל ברוך בן נריה בן מחסיה לעיני חנמאל דדי ולעיני העדים הכתבים בספר המקנה לעיני כל היהודים הישבים בחצר המטרה׃
Lévitique 25:25-29
25
כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו ובא גאלו הקרב אליו וגאל את ממכר אחיו׃
26
ואיש כי לא יהיה לו גאל והשיגה ידו ומצא כדי גאלתו׃
27
וחשב את שני ממכרו והשיב את העדף לאיש אשר מכר לו ושב לאחזתו׃
28
ואם לא מצאה ידו די השיב לו והיה ממכרו ביד הקנה אתו עד שנת היובל ויצא ביבל ושב לאחזתו׃
29
ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד תם שנת ממכרו ימים תהיה גאלתו׃