Nombres 15:5
ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העלה או לזבח לכבש האחד׃
Nombres 15:7
ויין לנסך שלשית ההין תקריב ריח ניחח ליהוה׃
Nombres 15:10
ויין תקריב לנסך חצי ההין אשה ריח ניחח ליהוה׃
Psaumes 104:15
ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד׃
Proverbes 31:6
תנו שכר לאובד ויין למרי נפש׃
Ecclesiaste 10:19
לשחוק עשים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את הכל׃