Deutéronome 33:2
ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אש דת למו׃
Psaumes 68:7
אלהים בצאתך לפני עמך בצעדך בישימון סלה׃
Psaumes 68:8
ארץ רעשה אף שמים נטפו מפני אלהים זה סיני מפני אלהים אלהי ישראל׃
Habaquq 3:3-6
3
אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פארן סלה כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ׃
4
ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזה׃
5
לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו׃
6
עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו׃
2 Samuel 22:8
ותגעש ותרעש הארץ מוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו׃
Job 9:6
המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון׃
Psaumes 18:7-15
7
ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו׃
8
עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו׃
9
ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו׃
10
וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח׃
11
ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת מים עבי שחקים׃
12
מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי אש׃
13
וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אש׃
14
וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם׃
15
ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך׃
Psaumes 77:17
זרמו מים עבות קול נתנו שחקים אף חצציך יתהלכו׃