Psaumes 57:8
עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃
Psaumes 103:1
לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃
Psaumes 103:2
ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃
Psaumes 108:2
עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃
Esaïe 51:9
עורי עורי לבשי עז זרוע יהוה עורי כימי קדם דרות עולמים הלוא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין׃
Esaïe 51:17
התעוררי התעוררי קומי ירושלם אשר שתית מיד יהוה את כוס חמתו את קבעת כוס התרעלה שתית מצית׃
Esaïe 52:1
עורי עורי לבשי עזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלם עיר הקדש כי לא יוסיף יבא בך עוד ערל וטמא׃
Esaïe 52:2
התנערי מעפר קומי שבי ירושלם התפתחו מוסרי צוארך שביה בת ציון׃
Esaïe 60:1
קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח׃
Jérémie 31:26
על זאת הקיצתי ואראה ושנתי ערבה לי׃
1 Corinthiens 15:34
הקיצו במישרים משכרון ואל תחטאו כי יש אנשים אשר אין בהם דעת אלהים לבשתכם אני אמר זאת׃
Ephésiens 5:14
על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח׃
Psaumes 68:18
עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן יה אלהים׃
Esaïe 14:2
ולקחום עמים והביאום אל מקומם והתנחלום בית ישראל על אדמת יהוה לעבדים ולשפחות והיו שבים לשביהם ורדו בנגשיהם׃
Esaïe 33:1
הוי שודד ואתה לא שדוד ובוגד ולא בגדו בו כהתמך שודד תושד כנלתך לבגד יבגדו בך׃
Esaïe 49:24-26
24
היקח מגבור מלקוח ואם שבי צדיק ימלט׃
25
כי כה אמר יהוה גם שבי גבור יקח ומלקוח עריץ ימלט ואת יריבך אנכי אריב ואת בניך אנכי אושיע׃
26
והאכלתי את מוניך את בשרם וכעסיס דמם ישכרון וידעו כל בשר כי אני יהוה מושיעך וגאלך אביר יעקב׃
Ephésiens 4:8
על כן הוא אומר עלה למרום שבה שבי ויתן מתנות לאדם׃
2 Timothée 2:26
ויעירו ממוקשי השטן אשר צדם בהם לרצונו׃