Josué 10:36
ויעל יהושע וכל ישראל עמו מעגלונה חברונה וילחמו עליה׃
Josué 11:21
ויבא יהושע בעת ההיא ויכרת את הענקים מן ההר מן חברון מן דבר מן ענב ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל עם עריהם החרימם יהושע׃
Josué 15:13-20
13
ולכלב בן יפנה נתן חלק בתוך בני יהודה אל פי יהוה ליהושע את קרית ארבע אבי הענק היא חברון׃
14
וירש משם כלב את שלושה בני הענק את ששי ואת אחימן ואת תלמי ילידי הענק׃
15
ויעל משם אל ישבי דבר ושם דבר לפנים קרית ספר׃
16
ויאמר כלב אשר יכה את קרית ספר ולכדה ונתתי לו את עכסה בתי לאשה׃
17
וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב ויתן לו את עכסה בתו לאשה׃
18
ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אביה שדה ותצנח מעל החמור ויאמר לה כלב מה לך׃
19
ותאמר תנה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן לה את גלת עליות ואת גלת תחתיות׃
20
זאת נחלת מטה בני יהודה למשפחתם׃