Psaumes 32:2
אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה׃
Psaumes 34:13
נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה׃
Psaumes 55:11
הוות בקרבה ולא ימיש מרחבה תך ומרמה׃
Proverbes 8:8
בצדק כל אמרי פי אין בהם נפתל ועקש׃
Esaïe 53:9
ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במתיו על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו׃
Sophonie 3:13
שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית כי המה ירעו ורבצו ואין מחריד׃
Matthieu 12:34
ילדי הצפעונים איכה תוכלו למלל טוב ואתם רעים כי משפעת הלב ימלל הפה׃
Jean 1:47
וירא ישוע את נתנאל בא לקראתו ויאמר עליו הנה באמת בן ישראל אשר אין בו רמיה׃
1 Pierre 3:10
כי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב יצר לשונו מרע ושפתיו מדבר מרמה׃
Cantique des Cantiques 4:7
כלך יפה רעיתי ומום אין בך׃
Daniel 6:4
אדין סרכיא ואחשדרפניא הוו בעין עלה להשכחה לדניאל מצד מלכותא וכל עלה ושחיתה לא יכלין להשכחה כל קבל די מהימן הוא וכל שלו ושחיתה לא השתכחת עלוהי׃
Osée 10:2
חלק לבם עתה יאשמו הוא יערף מזבחותם ישדד מצבותם׃
Luc 23:4
ויאמר פילטוס אל ראשי הכהנים ואל המון העם לא מצאתי דבר אשם באיש הזה׃
Ephésiens 5:27
להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃
Colossiens 1:22
עתה רצה אתכם בגוף בשרו על ידי מותו להעמידכם לפניו קדשים ובלי מום ודפי׃
Jude 1:24
ולאשר יכול לשמרכם בבלי מכשול ולהעמיד אתכם בששון תמימים לפני כבודו׃