Apocalypse 22:7
הנני בא מהר אשרי השמר את דברי נבואת הספר הזה׃
Proverbes 8:34
אשרי אדם שמע לי לשקד על דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתחי׃
Daniel 12:12
אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה׃
Daniel 12:13
ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין׃
Luc 11:28
והוא אמר ואף כי אשרי השמעים והשמרים את דבר האלהים׃
Apocalypse 22:6
ויאמר אלי הדברים האלה אמתים ונאמנים הם ויהוה אלהי הנביאים הקדשים שלח את מלאכו להראות את עבדיו את אשר היה יהיה במהרה׃
Apocalypse 22:10
ויאמר אלי אל תחתם את דברי נבואת הספר הזה כי קרוב המועד׃
Apocalypse 22:12
והנני בא מהר ושכרי אתי לשלם לכל איש כמעשהו׃
Apocalypse 22:20
המעיד את אלה אמר אמנם כן אני בא מהר אמן באה נא האדון ישוע׃
Romains 13:11
וכזאת עשו מדעתכם את הזמן כי כבר הגיעה השעה להקיץ מן השנה כי ישועתנו קרובה עתה מהיום אשר באנו להאמין׃
Jacques 5:8
כן הוחילו גם אתם ואמצו לבבכם כי קרוב האדון לבא׃
Jacques 5:9
אחי אל תתאוננו איש על רעהו פן תשפטו הנה השופט עמד לפתח׃
1 Pierre 4:7
הן קץ הכל קרב לכן היו צנועים וערים להתפלל׃
2 Pierre 3:8
וזאת האחת אל תעלם מכם אהובים כי יום אחד כאלף שנים בעיני יהוה ואלף שנים כיום אחד׃