1 Rois 2:26
ולאביתר הכהן אמר המלך ענתת לך על שדיך כי איש מות אתה וביום הזה לא אמיתך כי נשאת את ארון אדני יהוה לפני דוד אבי וכי התענית בכל אשר התענה אבי׃
Esaïe 10:30
צהלי קולך בת גלים הקשיבי לישה עניה ענתות׃
Jérémie 1:1
דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימן׃
1 Chroniques 6:60
וממטה בנימן את גבע ואת מגרשיה ואת עלמת ואת מגרשיה ואת ענתות ואת מגרשיה כל עריהם שלש עשרה עיר במשפחותיהם׃