Jacques 1:10
והעשיר יתהלל בשפלותו כי יעבר כציץ החציר׃
Job 7:6
ימי קלו מני ארג ויכלו באפס תקוה׃
Job 7:7
זכר כי רוח חיי לא תשוב עיני לראות טוב׃
Job 9:25
וימי קלו מני רץ ברחו לא ראו טובה׃
Job 9:26
חלפו עם אניות אבה כנשר יטוש עלי אכל׃
Job 14:1
אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רגז׃
Job 14:2
כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד׃
Psaumes 39:5
הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה׃
Psaumes 89:47
זכר אני מה חלד על מה שוא בראת כל בני אדם׃
Psaumes 90:5-7
5
זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף׃
6
בבקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש׃
7
כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו׃
Psaumes 102:3
כי כלו בעשן ימי ועצמותי כמו קד נחרו׃
Esaïe 38:12
דורי נסע ונגלה מני כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה תשלימני׃
1 Pierre 1:24
כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃
1 Pierre 4:7
הן קץ הכל קרב לכן היו צנועים וערים להתפלל׃
1 Jean 2:17
והחלד עבור יעבר עם תאותיו והעשה רצון אלהים יעמד לעד׃