Hébreux 12:2
ונביטה אל ישוע ראש האמונה ומשלימה אשר בעד השמחה השמורה לו סבל את הצלב ויבז החרפה וישב לימין כסא האלהים׃
Hébreux 3:1
לכן אחי הקדושים חברים לקריאה של מעלה הביטו אל השליח וכהן הודיתנו הגדול אל המשיח ישוע׃
1 Samuel 12:24
אך יראו את יהוה ועבדתם אתו באמת בכל לבבכם כי ראו את אשר הגדל עמכם׃
2 Timothée 2:7
בין באשר אני אמר כי האדון יתן לך חכמה בכל דבר׃
2 Timothée 2:8
זכור תזכר את ישוע המשיח הנעור מן המתים אשר הוא מזרע דוד כפי בשורתי׃
Matthieu 10:24
אין תלמיד עלה על רבו ועבד על אדניו׃
Matthieu 10:25
דיו לתלמיד להיות כרבו ולעבד להיות כאדניו אם לבעל הבית קראו בעל זבוב אף לאנשי ביתו׃
Matthieu 11:19
ויבא בן האדם והוא אכל ושתה ויאמרו הנה איש זולל וסבא ואהב מוכסים וחטאים ונצדקה החכמה מאת בניה׃
Matthieu 12:24
והפרושים כשמעם זאת אמרו זה איננו מגרש את השדים כי אם על ידי בעל זבוב שר השדים׃
Matthieu 15:2
ויאמרו מדוע תלמידיך עברים את קבלת הזקנים כי אינם רחצים את ידיהם באכלם לחם׃
Matthieu 21:15
ויהי כראות הכהנים הגדולים והסופרים את הנפלאות אשר עשה ואת הילדים הצעקים במקדש ואמרים הושע נא לבן דוד ויחר להם׃
Matthieu 21:16
ויאמרו אליו השמע אתה את אשר אלה אמרים ויאמר ישוע אליהם כן הכי קרא לא קראתם מפי עוללים ויונקים יסדת עז׃
Matthieu 21:23
ויבא אל המקדש ויהי בלמדו שם ויגשו אליו ראשי הכהנים וזקני העם ויאמרו באי זו רשות אתה עשה אלה ומי נתן לך הרשות הזאת׃
Matthieu 21:46
ויבקשו לתפשו אך יראו מפני המון העם כי לנביא חשבהו׃
Matthieu 22:15
וילכו הפרושים ויתיעצו איך יכשילהו בדבר׃
Luc 2:34
ויברך אותם שמעון ויאמר אל מרים אמו הנה זה מוסד לנפילה ולתקומה לרבים בישראל ולאות מריבה׃
Luc 4:28
וימלאו כל אשר בבית הכנסת חמה בשמעם את אלה׃
Luc 4:29
ויקומו וידיחו אותו אל מחוץ לעיר ויביאהו עד גב ההר אשר נבנתה עירם עליו למען השליכו מטה׃
Luc 5:21
ויחלו הסופרים והפרושים לחשב מחשבות לאמר מי הוא זה המדבר גדופים מי יוכל לסלח חטאים מבלעדי האלהים לבדו׃
Luc 11:15
ויש אשר אמרו בבעל זבוב שר השדים הוא מגרש את השדים׃
Luc 11:16
ויש אשר נסוהו וישאלו ממנו אות מן השמים׃
Luc 11:53
ויהי כדברו להם את אלה ויחלו הסופרים והפרושים לשטם אותו מאד ולהקשות לו בדברים רבים׃
Luc 11:54
ויארבו לו ויבקשו לצודד דבר מפיהו למען ימצאו עליו שטנה׃
Luc 13:13
וישם את ידיו עליה וכרגע קמה ותתעודד ותשבח את האלהים׃
Luc 13:14
ויכעס ראש הכנסת על אשר רפא ישוע בשבת ויען ויאמר אל העם ששת ימים הם אשר תעשה בהם מלאכה לכן באלה באו והרפאו ולא ביום השבת׃
Luc 14:1
ויהי בבאו בשבת אל בית אחד מראשי הפרושים לאכל לחם והמה ארבים לו׃
Luc 15:2
וילונו הפרושים והסופרים לאמר הנה זה מקבל את החטאים ואכל אתם׃
Luc 16:14
וישמעו כל זאת גם הפרושים אשר הם אהבי כסף וילעגו לו׃
Luc 19:39
ומקצת פרושים אשר בתוך העם אמרו אליו רבי גער בתלמידיך׃
Luc 19:40
ויען ויאמר אני אמר לכם כי אם יחשו אלה תזעקנה האבנים׃
Jean 5:16
ועל כן רדפו היהודים את ישוע ויבקשו המיתו על כי עשה כזאת בשבת׃
Jean 7:12
ותהי תלונה רבה על אדותיו בתוך העם אלה אמרו טוב הוא ואלה אמרו לא כי מתעה הוא את העם׃
Jean 8:13
ויאמרו הפרושים על נשפך מעיד אתה עדותך איננה נאמנה׃
Jean 8:48
אז יענו היהודים ויאמרו אליו הלא הטבנו אשר דברנו כי שמרוני אתה ושד בך׃
Jean 8:49
ויען ישוע שד אין בי רק את אבי אני מכבד ואתם תבזוני׃
Jean 8:52
ויאמרו אליו היהודים עתה ידענו כי שד בך הן אברהם והנביאים מתו ואתה אמרת אם ישמר איש את דברי לא יטעם מות לנצח׃
Jean 8:59
אז ירימו אבנים לרגם אתו וישוע התעלם ויצא מן המקדש ויעבר בתוכם עבור וחלוף׃
Jean 9:40
ואשר היו עמו מן הפרושים שמעו דבריו ויאמרו אליו הגם אנחנו עורים׃
Jean 10:20
ויאמרו רבים מהם שד בו ומשגע הוא למה תשמעו אליו׃
Jean 10:31-39
31
אז ירימו היהודים כפעם בפעם אבנים לסקלו׃
32
ויען אתם ישוע מעשים טובים רבים הראיתי אתכם מאת אבי על אי זה מן המעשים ההם תסקלני׃
33
ויענו היהודים אתו לאמר על מעשה טוב לא נסקל אתך כי אם על גדפך את אלהים ועל כי אדם אתה ותעש את עצמך לאלהים׃
34
ויען אתם ישוע הלא כתוב בתורתכם אני אמרתי אלהים אתם׃
35
הן קרא שם אלהים לאלה אשר היה דבר האלהים אליהם והכתוב לא יופר׃
36
ואיך תאמרו על אשר קדשו האב ושלחו לעולם מגדף אתה יען אמרתי בן אלהים אני׃
37
אם לא אעשה את מעשי אבי אל תאמינו לי׃
38
ואם עשיתי ולא תאמינו לי האמינו נא למעשי למען תדעו ותאמינו כי בי האב ואני בו׃
39
אז ישובו ויבקשו לתפשו וימלט מידם׃
Jean 12:9
וישמעו עם רב ביהודה כי שם הוא ויבאו לא בעבור ישוע לבדו כי אם לראות גם את לעזר אשר העירו מעם המתים׃
Jean 12:10
וראשי הכהנים התיעצו להרג גם את לעזר׃
Jean 15:18-24
18
אם העולם שנא אתכם דעו כי אתי שנא ראשונה׃
19
אלו מן העולם הייתם כי אז אהב העולם את אשר לו ויען כי אינכם מן העולם כי אם בחרתי אתכם מתוך העולם לכן העולם ישנא אתכם׃
20
זכרו את דברי אשר דברתי אליכם העבד איננו גדול מאדניו אם רדפו אתי גם אתכם ירדפו אם שמרו את דברי גם את דברכם ישמרו׃
21
אבל כל זאת יעשו לכם בעבור שמי כי לא ידעו את שלחי׃
22
לולא באתי ודברתי אליהם לא היה בהם חטא ועתה לא יוכלון להתנצל על חטאתם׃
23
השנא אתי ישנא גם את אבי׃
24
לולא עשיתי בתוכם את המעשים אשר איש זולתי לא עשה לא היה בהם חטא ועתה ראו וישנאו גם אתי גם את אבי׃
Jean 18:22
ויהי כדברו הדברים האלה ויך אחד המשרתים העמד שמה את ישוע על הלחי ויאמר הכזאת תענה את הכהן הגדול׃
Hébreux 12:5
ותשכחו דבר הנחומים המדבר אליכם כמו אל בנים לאמר מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃
Deutéronome 20:3
ואמר אלהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על איביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם׃
Proverbes 24:10
התרפית ביום צרה צר כחכה׃
Esaïe 40:30
ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו׃
Esaïe 40:31
וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃
Esaïe 50:4
אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים׃
1 Corinthiens 15:58
על כן אחי חביבי התכוננו בל תמוטו והעדיפו בכל עת במעשה אדנינו מדעתכם כי לא לריק עמלכם באדנינו׃
2 Corinthiens 4:1
על כן בהיות לנו השרות הזה כאשר חננו לא נחת׃
2 Corinthiens 4:16
ובעבור זאת לא נחת ואף אם יכלה בנו האדם החיצון הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום׃
Galates 6:9
ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃
2 Thessaloniciens 3:13
ואתם אחי אל תלאו בעשות הטוב׃