2 Timothée 1:18
יתן לו האדון למצא רחמים מלפני יהוה ביום ההוא ורב שרותו אשר שרת באפסוס אתה ידעת היטב׃
Néhémie 5:19
זכרה לי אלהי לטובה כל אשר עשיתי על העם הזה׃
Néhémie 13:14
זכרה לי אלהי על זאת ואל תמח חסדי אשר עשיתי בבית אלהי ובמשמריו׃
Néhémie 13:22
ואמרה ללוים אשר יהיו מטהרים ובאים שמרים השערים לקדש את יום השבת גם זאת זכרה לי אלהי וחוסה עלי כרב חסדך׃
Néhémie 13:31
ולקרבן העצים בעתים מזמנות ולבכורים זכרה לי אלהי לטובה׃
Psaumes 18:25
עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתמם׃
Psaumes 37:26
כל היום חונן ומלוה וזרעו לברכה׃
Matthieu 5:7
אשרי הרחמנים כי הם ירחמו׃
Matthieu 10:41
המקבל נביא לשם נביא שכר נביא יקח והמקבל צדיק לשם צדיק שכר צדיק יקח׃
Matthieu 10:42
והמשקה את אחד הקטנים האלה רק כוס מים קרים לשם תלמיד אמן אמר אני לכם כי לא יאבד שכרו׃
Matthieu 25:35-40
35
כי רעב הייתי ותאכילני צמא הייתי ותשקוני גר הייתי ותאספוני׃
36
ערום ותכסוני חולה ותבקרוני במשמר הייתי ותבאו אלי׃
37
וענו הצדיקים ואמרו אדנינו מתי ראינוך רעב ונכלכלך או צמא ונשקה אותך׃
38
ומתי ראינוך גר ונאספך או ערם ונכסך׃
39
ומתי ראינוך חולה או במשמר ונבא אליך׃
40
והמלך יענה ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם מה שעשיתם לאחד מאחי הצעירים האלה לי עשיתם׃
2 Corinthiens 9:12-14
12
כי שרות העבודה הזאת לא לבד ימלא את מחסרי הקדושים כי גם יודו רבים לאלהים בשרותכם הנאמן הזה׃
13
ויכבדו את האלהים על משמעת הודאתכם לבשורת המשיח ועל תמת התחברותכם אליהם ואל כלם׃
14
והם בהתחננם בעדכם נכספים לכם בעבור חסד האלהים אשר גבר עליכם׃
Hébreux 6:10
כי האלהים לא יעות צדק לשכח את מעשיכם ואת עמל אהבתכם אשר הראיתם לשמו ששרתם ועודכם משרתים את הקדשים׃
Hébreux 10:34
כי הצטערתם על מוסרי וגזלת רכושכם סבלתם בשמחה מדעתכם בנפשכם שיש לכם בשמים קנין טוב ממנו וקים לעד׃
2 Timothée 4:19
שאל לשלום פריסקה ועקילס ובית אניסיפורוס׃
1 Corinthiens 16:18
ויניחו את רוחי ואת רוחכם על כן הכירו אנשים כאלה׃
Philemon 1:7
כי שמחה גדולה ונחמה יש לנו באהבתך באשר היתה רוחה למעי הקדושים אחי על ידיך׃
Philemon 1:20
כן אחי אהנה נא ממך באדון נחם נא את מעי באדון׃
Actes 28:20
ובעבור זאת קראתי לכם לראותכם ולדבר עמכם כי בגלל תקות ישראל אסור אני בכבל הזה׃
Ephésiens 6:20
למען אדבר בה בבטחה כאשר מטל עלי לדבר׃