Génèse 11:5
וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם׃
Génèse 18:21
ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה׃
Exode 32:9
ויאמר יהוה אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא׃
Exode 32:10
ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול׃
Psaumes 50:7
שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי׃
Jérémie 7:11
המערת פרצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם גם אנכי הנה ראיתי נאם יהוה׃
Jérémie 13:27
נאפיך ומצהלותיך זמת זנותך על גבעות בשדה ראיתי שקוציך אוי לך ירושלם לא תטהרי אחרי מתי עד׃
Osée 6:10
בבית ישראל ראיתי שעריריה שם זנות לאפרים נטמא ישראל׃
Malachie 3:5
וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות׃
Deutéronome 9:6
וידעת כי לא בצדקתך יהוה אלהיך נתן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה כי עם קשה ערף אתה׃
Deutéronome 10:16
ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד׃
Deutéronome 31:27
כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך הקשה הן בעודני חי עמכם היום ממרים היתם עם יהוה ואף כי אחרי מותי׃
2 Rois 17:14
ולא שמעו ויקשו את ערפם כערף אבותם אשר לא האמינו ביהוה אלהיהם׃