Deutéronome 1:19
ונסע מחרב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי כאשר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבא עד קדש ברנע׃
Psaumes 136:16
למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו׃
Esaïe 63:12-14
12
מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם׃
13
מוליכם בתהמות כסוס במדבר לא יכשלו׃
14
כבהמה בבקעה תרד רוח יהוה תניחנו כן נהגת עמך לעשות לך שם תפארת׃
Jérémie 2:6
ולא אמרו איה יהוה המעלה אתנו מארץ מצרים המוליך אתנו במדבר בארץ ערבה ושוחה בארץ ציה וצלמות בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם׃
Nombres 21:6
וישלח יהוה בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימת עם רב מישראל׃
Osée 13:5
אני ידעתיך במדבר בארץ תלאבות׃
Exode 17:5
ויאמר יהוה אל משה עבר לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את היאר קח בידך והלכת׃
Nombres 20:11
וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם׃
Psaumes 78:15
יבקע צרים במדבר וישק כתהמות רבה׃
Psaumes 78:16
ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים׃
Psaumes 105:41
פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר׃
Psaumes 114:8
ההפכי הצור אגם מים חלמיש למעינו מים׃
Esaïe 35:7
והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים רבצה חציר לקנה וגמא׃
1 Corinthiens 10:4
וכלם שתו משקה אחד רוחני כי שתו מן הצור הרוחני ההלך עמהם והצור ההוא היה המשיח׃