Exode 23:1-7
1
לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס׃
2
לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת׃
3
ודל לא תהדר בריבו׃
4
כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו׃
5
כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו׃
6
לא תטה משפט אבינך בריבו׃
7
מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע׃
1 Rois 21:10-13
10
והושיבו שנים אנשים בני בליעל נגדו ויעדהו לאמר ברכת אלהים ומלך והוציאהו וסקלהו וימת׃
11
ויעשו אנשי עירו הזקנים והחרים אשר הישבים בעירו כאשר שלחה אליהם איזבל כאשר כתוב בספרים אשר שלחה אליהם׃
12
קראו צום והשיבו את נבות בראש העם׃
13
ויבאו שני האנשים בני בליעל וישבו נגדו ויעדהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמר ברך נבות אלהים ומלך ויצאהו מחוץ לעיר ויסקלהו באבנים וימת׃
Psaumes 27:12
אל תתנני בנפש צרי כי קמו בי עדי שקר ויפח חמס׃
Psaumes 35:11
יקומון עדי חמס אשר לא ידעתי ישאלוני׃
Marc 14:55-59
55
וראשי הכהנים וכל הסנהדרין בקשו עדות על ישוע להמיתו ולא מצאו׃
56
כי רבים ענו בו עדות שקר אך העדיות לא היו שות׃
57
ויקומו אנשים ויענו בו עדות שקר לאמר׃
58
שמענו אתו אמר אני אהרס את ההיכל הזה מעשה ידי אדם ולשלשת ימים אבנה היכל אחר אשר איננו מעשה ידי אדם׃
59
וגם בזאת עדותם לא שותה׃
Actes 6:13
ויעמידו עדי שקר אשר אמרו האיש הזה איננו חדל מהטיח דברים נגד מקום הקדש הזה ונגד התורה׃