Deutéronome 15:21
וכי יהיה בו מום פסח או עור כל מום רע לא תזבחנו ליהוה אלהיך׃
Exode 12:5
שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תקחו׃
Lévitique 22:20-25
20
כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם׃
21
ואיש כי יקריב זבח שלמים ליהוה לפלא נדר או לנדבה בבקר או בצאן תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו׃
22
עורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אלה ליהוה ואשה לא תתנו מהם על המזבח ליהוה׃
23
ושור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשה אתו ולנדר לא ירצה׃
24
ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו ליהוה ובארצכם לא תעשו׃
25
ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה כי משחתם בהם מום בם לא ירצו לכם׃
Malachie 1:8
וכי תגשון עור לזבח אין רע וכי תגישו פסח וחלה אין רע הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך אמר יהוה צבאות׃
Malachie 1:13
ואמרתם הנה מתלאה והפחתם אותו אמר יהוה צבאות והבאתם גזול ואת הפסח ואת החולה והבאתם את המנחה הארצה אותה מידכם אמר יהוה׃
Malachie 1:14
וארור נוכל ויש בעדרו זכר ונדר וזבח משחת לאדני כי מלך גדול אני אמר יהוה צבאות ושמי נורא בגוים׃
Hébreux 9:14
אף כי דם המשיח אשר הקריב את עצמו לאלהים ברוח נצחי ובלי מום יטהר לבבכם ממעשי מות לעבד את אלהים חיים׃
1 Pierre 1:19
כי אם בדם יקר של שה תמים ומום אין בו בדם המשיח׃
Génèse 41:3
והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן היאר רעות מראה ודקות בשר ותעמדנה אצל הפרות על שפת היאר׃
Génèse 41:4
ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקת הבשר את שבע הפרות יפת המראה והבריאת וייקץ פרעה׃
Génèse 41:19
והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן דלות ורעות תאר מאד ורקות בשר לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרע׃
Deutéronome 23:18
לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם׃
Deutéronome 24:4
לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה הוא לפני יהוה ולא תחטיא את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה׃
Deutéronome 25:16
כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול׃
Proverbes 6:16
שש הנה שנא יהוה ושבע תועבות נפשו׃
Proverbes 11:1
מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃
Proverbes 15:8
זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו׃
Proverbes 20:10
אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם שניהם׃