Ephésiens 6:19
וגם בעדי למען ינתן לי הדבר בפתחי פי להגיד בבטחון את סוד הבשורה אשר אנכי ציר לה במוסרות׃
Colossiens 2:2
למען ינחמו לבותם ונקשרו יחד באהבה ולכל עשר דעת נכונה להשכיל סוד האלהים אבינו וסוד המשיח׃
1 Timothée 3:8
וכן גם השמשים יהיו ישרים ולא מחליקי לשון ולא אהבים סבא יין ולא נטים אחרי בצע רע׃
1 Timothée 3:16
ובודי גדול סוד החסידות אלהים נגלה בבשר נצדק ברוח נראה למלאכים הגד בגוים נתקבל באמונה בעולם נעלה בכבוד׃
Psaumes 45:9-17
9
בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר׃
10
שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך׃
11
ויתאו המלך יפיך כי הוא אדניך והשתחוי לו׃
12
ובת צר במנחה פניך יחלו עשירי עם׃
13
כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה׃
14
לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך׃
15
תובלנה בשמחת וגיל תבאינה בהיכל מלך׃
16
תחת אבתיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל הארץ׃
17
אזכירה שמך בכל דר ודר על כן עמים יהודך לעלם ועד׃
Cantique des Cantiques 1:1-8
1
שיר השירים אשר לשלמה׃
2
ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין׃
3
לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך׃
4
משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך׃
5
שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה׃
6
אל תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו בי שמני נטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי׃
7
הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך׃
8
אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתיך על משכנות הרעים׃
Esaïe 54:5
כי בעליך עשיך יהוה צבאות שמו וגאלך קדוש ישראל אלהי כל הארץ יקרא׃
Esaïe 62:4
לא יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא יאמר עוד שממה כי לך יקרא חפצי בה ולארצך בעולה כי חפץ יהוה בך וארצך תבעל׃
Esaïe 62:5
כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בניך ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלהיך׃
Jean 3:29
אשר לו הכלה הוא החתן ורע החתן העמד ושמע אתו שמוח ישמח לקול החתן הנה שמחתי זאת עתה שלמה׃
2 Corinthiens 11:2
כי מקנא אני לכם קנאת אלהים כי ארשתי אתכם לאיש אחד להעמיד אתכם בתולה טהורה לפני המשיח׃
Apocalypse 19:7
נשמחה ונגילה ונתנה לו הכבוד כי באה חתנת השה ואשתו התקדשה׃
Apocalypse 19:8
וינתן לה ללבש בוץ טהור וצח כי הבוץ הוא צדקות הקדשים׃
Apocalypse 21:2
וארא את העיר הקדושה ירושלים החדשה ירדת מאת האלהים מן השמים נכונה ככלה המקשטת לבעלה׃