Deutéronome 33:9
האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו׃
1 Samuel 2:29
למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשר צויתי מעון ותכבד את בניך ממני להבריאכם מראשית כל מנחת ישראל לעמי׃
Matthieu 10:37
האהב את אביו ואת אמו יותר ממני איננו כדי לי והאהב את בנו ובתו יותר ממני איננו כדי לי׃
Matthieu 12:48-50
48
ויען ויאמר אל האיש המגיד לו מי היא אמי ומי הם אחי׃
49
ויט ידו על תלמידיו ויאמר הנה אמי ואחי׃
50
כי כל אשר יעשה רצון אבי שבשמים הוא אחי ואחותי ואמי׃
Marc 3:31-35
31
ויבאו אמו ואחיו ויעמדו מחוץ לבית וישלחו אליו לקרא לו׃
32
והמון העם ישבו סביביו ויאמרו אליו הנה אמך ואחיך בחוץ מבקשים אותך׃
33
ויען ויאמר אליהם מי הם אמי ואחי׃
34
ויבט סביב אל הישבים סביביו ויאמר הנה אמי ואחי׃
35
כי כל אשר יעשה רצון האלהים הוא אחי ואחותי ואמי׃
Jean 2:4
ויאמר אליה ישוע מה לי ולך אשה עתי עדין לא באה׃
Jean 15:14
ואתם ידידי אתם אם תעשו את אשר אני מצוה אתכם׃
Galates 2:5
אשר לא סרנו למשמעתם אף לא שעה אחת למען אשר תעמד בקרבכם אמתה של הבשורה׃
Galates 2:6
ומאת הנחשבים להיות מה יהיו מי שיהיו אינני חושש לזה כי האלהים לא ישא פני איש לי לא הוסיפו החשובים מאומה׃
Galates 5:6
כי במשיח איננה נחשבת לא המילה ולא הערלה כי אם האמונה הפעלת באהבה׃
Philippiens 3:7
אך היתרנות האלה כלן חשבתי לי לחסרנות למען המשיח׃
Philippiens 3:8
וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו׃
Colossiens 3:11
אשר אין שם יוני ויהודי אין מילה וערלה אין לעז וסקותי אין עבד ובן חורין כי המשיח הוא הכל ובכל׃
1 Timothée 5:21
הנני מעיד בך נגד האלהים ואדנינו ישוע המשיח ונגד בחירי המלאכים אשר שמור תשמר את זאת בלי משפט נמהר ולא תעשה דבר במשא פנים׃
1 Timothée 5:22
אל תהי נמהר בסמיכת ידיך על אדם ולא תשתתף לחטאת אחרים שמר את נפשך בטהרה׃
Jacques 2:1-4
1
אחי אל יהי משא פנים באמונתכם בישוע המשיח אדנינו אדון הכבוד׃
2
כי אם יבוא איש לבית כנסתכם וטבעת זהב על ידיו והוא לבוש לבשי מכלול וגם איש עני יבא שמה ובגדו מטנף׃
3
ופניתם אל הלבוש לבשי מכלול ואמרתם לו שב לך הנה בטוב ולעני תאמרו עמד שם או שב פה מתחת להדם רגלי׃
4
הלא בזאת נחלק לבכם והנכם שפטים בעלי מחשבות רעות׃
Jacques 3:17
אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃
Jean 6:63
הרוח הוא הנתן חיים והבשר אין בו מועיל הדברים אשר אני דברתי אליכם רוח המה וחיים המה׃