Job 19:25
ואני ידעתי גאלי חי ואחרון על עפר יקום׃
Job 19:26
ואחר עורי נקפו זאת ומבשרי אחזה אלוה׃
Psaumes 56:9
אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה ידעתי כי אלהים לי׃
2 Timothée 1:12
ובעבור זאת אסבל כאלה ולא אבוש כי יודע אנכי במי האמנתי ומבטח אנכי כי היכלת לו לשמר את פקדוני עד היום ההוא׃
1 Jean 3:2
אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃
1 Jean 3:14
אנחנו ידענו כי עברנו מן המות אל החיים על כי נאהב את אחינו איש אשר לא יאהב את אחיו ישאר במות׃
1 Jean 3:19
ובזאת נדעה כי מן האמת אנחנו ולפניו נשקיט את לבותינו׃
1 Jean 5:19
ידענו כי מאלהים אנחנו וכל העולם ברע הוא׃
1 Jean 5:20
וידענו כי בא בן אלהים ויתן לנו בינה לדעת את האמתי ובאמתי אנחנו בבנו ישוע המשיח זה הוא האל האמתי וחיי העולם׃
2 Corinthiens 5:4
כי גם עתה באהלנו זה נאנח מפני הכבד ולא חפצנו להתפשט כי אם להתעטף למען יבלע המות על ידי החיים׃
2 Corinthiens 4:7
אבל יש לנו האוצר הזה בכלי חרש למען אשר תהיה הגבורה היתרה לאלהים ולא מאתנו׃
Génèse 3:19
בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב׃
Job 4:19
אף שכני בתי חמר אשר בעפר יסודם ידכאום לפני עש׃
1 Corinthiens 15:46-48
46
אבל לא של הרוח היא הראשונה אלא של הנפש ואחרי כן של הרוח׃
47
האדם הראשון מן האדמה הוא של עפר והאדם השני הוא האדון מן השמים׃
48
וכמו אשר הוא מעפר ככה גם אשר הם מעפר וכמו אשר הוא מן השמים ככה גם אשר הם מן השמים׃
2 Pierre 1:13
ואחשב כי נכון להזכיר ולהעיר אתכם כל ימי היותי במשכן הזה׃
2 Pierre 1:14
באשר ידעתי כי מהר יעתק משכני כאשר גם גלה לי אדנינו ישוע המשיח׃
Job 30:22
תשאני אל רוח תרכיבני ותמגגני תשוה׃
2 Pierre 3:11
ועתה אם כל אלה ימוגו מה מאד חיבים אתם להתהלך בקדשה ובחסידות׃
Jean 14:2
בבית אבי מעונות רבות ואם לא כן הוא כי עתה הגדתי לכם הנני הלך להכין מקום לכם׃
Jean 14:3
והיה כי הלכתי והכינותי לכם מקום שוב אשוב ולקחתי אתכם אלי למען באשר אהיה שם תהיו גם אתם׃
1 Corinthiens 3:9
כי עזרי אל אנחנו ואתם שדה אלהים ובנין אלהים אתם׃
Hébreux 11:10
כי חכה לעיר אשר יסודתה נאמנה ובונה ומכוננה האלהים׃
Colossiens 2:11
ובו אתם גם נמולים מילה שלא בידים בהפשטת גוף הבשר החוטא היא מילת המשיח׃
Hébreux 9:11
אבל המשיח בבאו להיות כהן גדול לטבות העתידות עבר בתוך המשכן המעלה בגדלה ושלמות אשר לא נעשה בידים כלומר אשר איננו בכלל הבריאה הזאת׃
Hébreux 9:24
כי המשיח לא בא אל הקדש הנעשה בידים שהוא רק דמות האמתי כי אם בא אל עצם השמים לראות עתה בעדנו את פני האלהים׃
1 Pierre 1:4
לנחלה אשר לא תשחת ולא תגאל ולא תבל הצפונה בשמים לכם׃