2 Corinthiens 5:7
כי באמונה נתהלך ולא בראות עינים׃
Romains 8:24
כי נושענו בתקוה אך התקוה הנראה לעינים איננה תקוה כי איך ייחל איש לדבר אשר הוא ראה׃
Romains 8:25
אבל אם נקוה לאשר לא ראינהו נחכה לו בסבלנות׃
Hébreux 11:1
כי האמונה היא חסן הבטחון במקוה והוכחת דברים לא נראים׃
Hébreux 11:25-27
25
ויבחר לסבל את עני עם אלהים מלהתענג לשעה בתענוגי החטא׃
26
בחשבו את חרפת המשיח לעשר גדול מאצרות מצרים כי הביט אל הגמול׃
27
באמונה עזב את ארץ מצרים ולא ירא מחמת המלך כי היה כראה אשר איננו נראה ויתחזק׃
Hébreux 12:2
ונביטה אל ישוע ראש האמונה ומשלימה אשר בעד השמחה השמורה לו סבל את הצלב ויבז החרפה וישב לימין כסא האלהים׃
Hébreux 12:3
התבוננו אליו אשר נשא כלמת חטאים גדולה כזאת למען לא תיעפו ולא תיגעו בנפשותיכם׃
Matthieu 25:46
וילכו אלה למעצבת עולם והצדיקים לחיי עולם׃
Lévitique 16:25
ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה׃
Lévitique 16:26
והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה׃
2 Thessaloniciens 2:16
והוא אדנינו ישוע המשיח ואלהינו אבינו אשר אהב אתנו ויתן לנו בחסדו נחמת עולם ותקוה טובה׃
1 Jean 2:16
כי כל אשר בחלד תאות הבשר ותאות העינים וגאות ההון איננו מן אבינו כי אם מן החלד׃
1 Jean 2:17
והחלד עבור יעבר עם תאותיו והעשה רצון אלהים יעמד לעד׃
1 Jean 2:25
וההבטחה אשר הבטיחנו היא חיי עולמים׃