2 Corinthiens 10:15
לא נתגדל לבלי מדה ביגיעת אחרים אבליש לנו התקוה כי ברבות אמונתכם נכבד בכם כפי גבולנו עד למעלה׃
Proverbes 25:14
נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר׃
2 Corinthiens 10:14
כי לולא הגענו עדיכם לא נשתרע למעלה מערכנו הלא כבר קדמנו גם אתכם בבשורת המשיח׃
Matthieu 25:15
ויתן לזה חמש ככרים ולזה שתים ולזה אחת לכל איש ואיש כפי ערכו וימהר ויסע משם׃
Romains 12:6
ויש לנו מתנות שנות כפי החסד הנתן לנו אם נבואה תהי כפי מדת האמונה׃
Romains 15:20
בהשתדלי להגיד את הבשורה לא במקמות אשר שם כבר נקרא שם המשיח לבלתי בנות על יסוד אחרים׃
1 Corinthiens 12:11
וכל אלה פעל הרוח האחד ההוא המחלק לאיש איש כרצונו׃
Ephésiens 4:7
אבל לכל אחד ואחד ממנו נתן החסד כמדת מתנת המשיח׃
1 Pierre 4:10
איש איש כמתן החסד אשר קבל תעזרו איש לרעהו כגזברים ממנים על חסדי אלהים הרבים׃
Psaumes 19:4
בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם אהל בהם׃
Esaïe 28:17
ושמתי משפט לקו וצדקה למשקלת ויעה ברד מחסה כזב וסתר מים ישטפו׃
Romains 10:18
ואמר הכי לא שמעו אמנם בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם׃