Génèse 39:12-18
12
ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה׃
13
ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה וינס החוצה׃
14
ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמר ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו בא אלי לשכב עמי ואקרא בקול גדול׃
15
ויהי כשמעו כי הרימתי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס ויצא החוצה׃
16
ותנח בגדו אצלה עד בוא אדניו אל ביתו׃
17
ותדבר אליו כדברים האלה לאמר בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי׃
18
ויהי כהרימי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס החוצה׃
Proverbes 2:16-19
16
להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃
17
העזבת אלוף נעוריה ואת ברית אלהיה שכחה׃
18
כי שחה אל מות ביתה ואל רפאים מעגלתיה׃
19
כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים׃
Proverbes 5:3-15
3
כי נפת תטפנה שפתי זרה וחלק משמן חכה׃
4
ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות׃
5
רגליה ירדות מות שאול צעדיה יתמכו׃
6
ארח חיים פן תפלס נעו מעגלתיה לא תדע׃
7
ועתה בנים שמעו לי ואל תסורו מאמרי פי׃
8
הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה׃
9
פן תתן לאחרים הודך ושנתיך לאכזרי׃
10
פן ישבעו זרים כחך ועצביך בבית נכרי׃
11
ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך׃
12
ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נאץ לבי׃
13
ולא שמעתי בקול מורי ולמלמדי לא הטיתי אזני׃
14
כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה׃
15
שתה מים מבורך ונזלים מתוך בארך׃
Proverbes 6:24-32
24
לשמרך מאשת רע מחלקת לשון נכריה׃
25
אל תחמד יפיה בלבבך ואל תקחך בעפעפיה׃
26
כי בעד אשה זונה עד ככר לחם ואשת איש נפש יקרה תצוד׃
27
היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה׃
28
אם יהלך איש על הגחלים ורגליו לא תכוינה׃
29
כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנגע בה׃
30
לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב׃
31
ונמצא ישלם שבעתים את כל הון ביתו יתן׃
32
נאף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה׃
Proverbes 7:5-23
5
לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃
6
כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי׃
7
וארא בפתאים אבינה בבנים נער חסר לב׃
8
עבר בשוק אצל פנה ודרך ביתה יצעד׃
9
בנשף בערב יום באישון לילה ואפלה׃
10
והנה אשה לקראתו שית זונה ונצרת לב׃
11
המיה היא וסררת בביתה לא ישכנו רגליה׃
12
פעם בחוץ פעם ברחבות ואצל כל פנה תארב׃
13
והחזיקה בו ונשקה לו העזה פניה ותאמר לו׃
14
זבחי שלמים עלי היום שלמתי נדרי׃
15
על כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך׃
16
מרבדים רבדתי ערשי חטבות אטון מצרים׃
17
נפתי משכבי מר אהלים וקנמון׃
18
לכה נרוה דדים עד הבקר נתעלסה באהבים׃
19
כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק׃
20
צרור הכסף לקח בידו ליום הכסא יבא ביתו׃
21
הטתו ברב לקחה בחלק שפתיה תדיחנו׃
22
הולך אחריה פתאם כשור אל טבח יבוא וכעכס אל מוסר אויל׃
23
עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשו הוא׃
Proverbes 7:24-27
24
ועתה בנים שמעו לי והקשיבו לאמרי פי׃
25
אל ישט אל דרכיה לבך אל תתע בנתיבותיה׃
26
כי רבים חללים הפילה ועצמים כל הרגיה׃
27
דרכי שאול ביתה ירדות אל חדרי מות׃
Proverbes 9:16-18
16
מי פתי יסר הנה וחסר לב ואמרה לו׃
17
מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם׃
18
ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קראיה׃
Romains 6:12
אם כן אפוא אל תמלך החטאת בגופכם אשר ימות לנטות אחריה בתאותיו׃
Romains 6:13
]31-21[ גם אל תכינו את אבריכם להיות כלי עול לחטא אך תכינו את נפשכם לאלהים כחיים מעם המתים ואבריכם כלי צדקה לאלהים כי החטא לא יוכל למשל עוד בכם יען אינכם תחת יד התורה כי אם תחת יד החסד׃
2 Timothée 2:22
ברח לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם כל הקראים אל יהוה בלב טהור׃
Hébreux 13:4
האישות תיקר בכל וערש יצועכם אל יחלל את הזנים ואת המנאפים ידין אלהים׃
1 Pierre 2:11
אהובים אזהירכם כגרים ותושבים הנזרו מתאות הבשר המתגרות בנפש׃
Romains 1:24
על כן גם נתנם האלהים לטמאה בתאות לבם לנבל גויותיהם איש את רעהו׃
1 Thessaloniciens 4:5
ולא בתאות זמה כדרך הגוים אשר אינם ידעים האלהים׃