1 Corinthiens 6:19
או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃
1 Corinthiens 11:3
אך חפץ אנכי שתדעו כי ראש כל איש המשיח וראש האשה האיש וראש המשיח הוא האלהים׃
1 Corinthiens 12:27
אכן גוף המשיח אתם ואבריו כל אחד לפי חלקו׃
Romains 12:5
כן אנחנו הברים גוף אחד במשיח וכל אחד ואחד ממנו אבר לחברו הוא׃
Ephésiens 1:22
וישת כל תחת רגליו ויתן אתו לראש על הכל אל העדה׃
Ephésiens 1:23
אשר היא גופו מלוא הממלא את הכל בכל׃
Ephésiens 4:12
להשלים את הקדשים למעשה העבודה לבנין גוף המשיח׃
Ephésiens 4:15
כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר לו למשיח שהוא הראש׃
Ephésiens 4:16
אשר ממנו כל הגוף בהיותו מרכב ומדבק בכל חבור השמוש כפי מדת הפעלה הנתונה לכל אבר ואבר ירבה ויגדל להשלמת בנינו באהבה׃
Ephésiens 5:23
כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃
Ephésiens 5:30
כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו׃
Colossiens 2:19
ואיננו אחז בראש אשר מחבר ממנו כל הגוף ומאחז בציריו ודבקיו יגדל גדול אלהים׃
Génèse 44:17
ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם׃
Luc 20:16
יבוא ויאבד את הכרמים האלה ויתן את הכרם לאחרים ויהי כשמעם ויאמרו חלילה מהיות כזאת׃
Romains 3:3
כי מה הוא אם מקצתם לא האמינו היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלהים׃
Romains 3:4
חלילה אבל יהי האל הוא הנאמן וכל האדם כזב ככתוב למען תצדק בדברך תזכה בשפטך׃
Romains 3:6
חלילה שאם כן איך ישפט האלהים את העולם׃
Romains 3:31
ועתה המבטלים אנחנו את התורה על ידי האמונה חלילה אך מקימים אנחנו את התורה׃
Romains 6:2
חלילה לנו כי מתנו לחטא ואיך נוסיף לחיות בו׃
Romains 6:15
ועתה מה הנחטא יען איננו תחת יד התורה כי אם תחת יד החסד חלילה׃
Romains 7:7
אם כן מה נאמר הכי התורה חטא היא חלילה אלא לא ידעתי את החטא בלתי על ידי התורה כי לא הייתי יודע החמוד לולי אמרה התורה לא תחמד׃
Romains 7:13
הכי הטובה היתה לי למות חלילה אלא החטא למען יראה כי חטא הוא הביא לי על ידי הטובה את המות למען אשר יהיה החטא לחטאה יתרה על ידי המצוה׃
Galates 2:17
ואם בבקשנו להצדק במשיח נמצא גם אנחנו חטאים הנה המשיח משרת החטא חלילה׃
Galates 3:21
ועתה הכי התורה סתרת את הבטחות האלהים חלילה כי אלו נתנה תורה אשר בכחה להחיות אז באמת היתה הצדקה על ידי התורה׃
Galates 6:14
ואנכי חלילה מהתהלל זולתי בצלב אדנינו ישוע המשיח אשר בו העולם נצלב לי ואני נצלב לעולם׃