Jean 15:13
אין לאיש אהבה יתרה מתתו את נפשו בעד ידידיו׃
1 Jean 3:16
בזאת הכרנו את האהבה כי הוא נתן את נפשו בעדנו גם אנחנו חיבים לתת את נפשתינו בעד אחינו׃
2 Samuel 18:27
ויאמר הצפה אני ראה את מרוצת הראשון כמרצת אחימעץ בן צדוק ויאמר המלך איש טוב זה ואל בשורה טובה יבוא׃
Psaumes 112:5
טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט׃
Actes 11:24
כי איש טוב היה ומלא רוח הקדש ואמונה ויאספו לאדון עם רב׃
Romains 16:4
ואשר מסרו את צוארם בעד נפשי ולא אני לבדי אודה להם כי גם כל קהלות הגוים וגם לשלום הקהלה בביתם׃
2 Samuel 18:3
ויאמר העם לא תצא כי אם נס ננוס לא ישימו אלינו לב ואם ימתו חצינו לא ישימו אלינו לב כי עתה כמנו עשרה אלפים ועתה טוב כי תהיה לנו מעיר לעזיר׃
2 Samuel 23:14-17
14
ודוד אז במצודה ומצב פלשתים אז בית לחם׃
15
ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבאר בית לחם אשר בשער׃
16
ויבקעו שלשת הגברים במחנה פלשתים וישאבו מים מבאר בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דוד ולא אבה לשתותם ויסך אתם ליהוה׃
17
ויאמר חלילה לי יהוה מעשתי זאת הדם האנשים ההלכים בנפשותם ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגברים׃