Esdras 4:13
כען ידיע להוא למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושוריה ישתכללון מנדה בלו והלך לא ינתנון ואפתם מלכים תהנזק׃
Esdras 4:20
ומלכין תקיפין הוו על ירושלם ושליטין בכל עבר נהרה ומדה בלו והלך מתיהב להון׃
Esdras 6:8
ומני שים טעם למא די תעבדון עם שבי יהודיא אלך למבנא בית אלהא דך ומנכסי מלכא די מדת עבר נהרה אספרנא נפקתא תהוא מתיהבא לגבריא אלך די לא לבטלא׃
Néhémie 5:4
ויש אשר אמרים לוינו כסף למדת המלך שדתינו וכרמינו׃
Matthieu 17:24-27
24
ויהי כבואם אל כפר נחום ויגשו אל פטרוס גבי מחצית השקל ויאמרו הלא יתן רבכם את מחצית השקל׃
25
ויאמר הן ובבואו הביתה קדם אתו ישוע לשאל מה דעתך שמעון מלכי הארץ ממי יקחו מכס ומס מאת בניהם או מאת הזרים׃
26
ויאמר פטרוס אליו מאת הזרים ויאמר לו ישוע אם כן אפוא הבנים חפשים המה׃
27
אך למען לא נהיה להם למכשול לך אל הים והשלכת אל תוכו חכה ואת הדג הראשון אשר יעלה שאהו וכאשר תפתח את פיו תמצא בו אסתירא אותו קח לך ונתת להם בעדי ובעדך׃
Matthieu 22:17-21
17
לכן הגידה נא לנו את דעתך הנכון לנו לתת מס אל הקיסר אם לא׃
18
וישוע ידע את רשעתם ויאמר החנפים מה תנסוני׃
19
הראוני את מטבע המס ויביאו לו דינר׃
20
ויאמר אליהם של מי הצורה הזאת והמכתב אשר עליו׃
21
ויאמרו אליו של הקיסר ויאמר אליהם לכן תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלהים את אשר לאלהים׃
Marc 12:14-17
14
ויבאו ויאמרו אליו רבי ידענו כי איש אמת אתה ולא תגור מפני איש כי לא תכיר פנים כי אם באמת מורה אתה את דרך האלהים הנכון לתת מס אל הקיסר אם לא נתן׃
15
והוא ידע את חנפתם ויאמר אליהם מה תנסוני הביאו אלי דינר ואראה׃
16
ויביאו ויאמר אליהם של מי הצורה הזאת והמכתב אשר עליו ויאמרו אליו של הקיסר׃
17
ויאמר ישוע אליהם את אשר לקיסר תנו לקיסר ואת אשר לאלהים תנו לאלהים ויתמהו עליו׃
Luc 20:21-26
21
וישאלהו לאמר רבי ידענו כי נכונה תדבר ותלמד ולא תשא פנים כי באמת מורה אתה את דרך אלהים׃
22
המתר לנו לתת מס אל הקיסר אם לא׃
23
ויכר את נכליהם ויאמר להם׃
24
מה תנסוני הראוני דינר של מי הצורה והמכתב אשר עליו ויענו ויאמרו של הקיסר׃
25
ויאמר אליהם לכן תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלהים את אשר לאלהים׃
26
ולא יכלו ללכדו בדבר לפני העם ויתמהו על מענהו ויחרישו׃
Luc 23:2
ויחלו לדבר עליו שטנה לאמר את זה מצאנו מסית את העם ומנע אתו מתת מס אל הקיסר באמרו כי הוא מלך המשיח׃
Romains 12:8
ואם מוכיח בתוכחה הנותן יעשה בתם לבב והמנהיג בשקידה והגמל חסד בסבר פנים יפות׃
Exode 18:13-27
13
ויהי ממחרת וישב משה לשפט את העם ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב׃
14
וירא חתן משה את כל אשר הוא עשה לעם ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עשה לעם מדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך מן בקר עד ערב׃
15
ויאמר משה לחתנו כי יבא אלי העם לדרש אלהים׃
16
כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חקי האלהים ואת תורתיו׃
17
ויאמר חתן משה אליו לא טוב הדבר אשר אתה עשה׃
18
נבל תבל גם אתה גם העם הזה אשר עמך כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשהו לבדך׃
19
עתה שמע בקלי איעצך ויהי אלהים עמך היה אתה לעם מול האלהים והבאת אתה את הדברים אל האלהים׃
20
והזהרתה אתהם את החקים ואת התורת והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון׃
21
ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת׃
22
ושפטו את העם בכל עת והיה כל הדבר הגדל יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם והקל מעליך ונשאו אתך׃
23
אם את הדבר הזה תעשה וצוך אלהים ויכלת עמד וגם כל העם הזה על מקמו יבא בשלום׃
24
וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר׃
25
ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל ויתן אתם ראשים על העם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת׃
26
ושפטו את העם בכל עת את הדבר הקשה יביאון אל משה וכל הדבר הקטן ישפוטו הם׃
27
וישלח משה את חתנו וילך לו אל ארצו׃
Deutéronome 1:9-17
9
ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם׃
10
יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב׃
11
יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם׃
12
איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם׃
13
הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם׃
14
ותענו אתי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות׃
15
ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אתם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם׃
16
ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו׃
17
לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו׃
1 Samuel 7:16
והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל את כל המקומות האלה׃
1 Samuel 7:17
ותשבתו הרמתה כי שם ביתו ושם שפט את ישראל ויבן שם מזבח ליהוה׃
2 Samuel 8:5
ותבא ארם דמשק לעזר להדדעזר מלך צובה ויך דוד בארם עשרים ושנים אלף איש׃
1 Chroniques 18:14
וימלך דויד על כל ישראל ויהי עשה משפט וצדקה לכל עמו׃
Job 29:7-17
7
בצאתי שער עלי קרת ברחוב אכין מושבי׃
8
ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו׃
9
שרים עצרו במלים וכף ישימו לפיהם׃
10
קול נגידים נחבאו ולשונם לחכם דבקה׃
11
כי אזן שמעה ותאשרני ועין ראתה ותעידני׃
12
כי אמלט עני משוע ויתום ולא עזר לו׃
13
ברכת אבד עלי תבא ולב אלמנה ארנן׃
14
צדק לבשתי וילבשני כמעיל וצניף משפטי׃
15
עינים הייתי לעור ורגלים לפסח אני׃
16
אב אנכי לאביונים ורב לא ידעתי אחקרהו׃
17
ואשברה מתלעות עול ומשניו אשליך טרף׃