Proverbes 16:32
טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃
Luc 6:27-30
27
אבל אליכם השמעים אני אמר אהבו את איביכם היטיבו לשנאיכם׃
28
ברכו את מקלליכם והתפללו בעד מכלימיכם׃
29
המכה אתך על הלחי הטה לו גם את האחרת והלקח את מעילך אל תמנע ממנו גם את כתנתך׃
30
וכל השאל ממך תן לו והלקח את אשר לך אל תשאל מאתו׃
1 Pierre 3:9
אל תשלמו רעה תחת רעה או חרפה תחת חרפה כי אם תברכו מדעתכם כי לזאת נקראתם למען תירשו את הברכה׃