Actes 13:13
ויצאו פולוס והאנשים אשר אתו מפפוס וירדו באניה ויבאו אל פרגי אשר בפמפוליא ויעזב אתם יוחנן וישב ירושלים׃
Psaumes 78:9
בני אפרים נושקי רומי קשת הפכו ביום קרב׃
Proverbes 25:19
שן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד ביום צרה׃
Luc 9:61
ויאמר עוד איש אחר אלכה אחריך אדני אך הניחה לי בראשונה להפטר מבני ביתי׃
Luc 14:27-34
27
ואשר לא ישא את צלבו ובא אחרי לא יוכל להיות תלמידי׃
28
כי מי מכם החפץ לבנות מגדל הלא ישב בראשונה ויחשב את ההוצאות אם השג תשיג ידו להשלימו׃
29
פן ישים את היסוד ולא יוכל לכלותו והיה כל הראים יקומו להלעיג לו לאמר׃
30
כי זה האיש החל לבנות ולא יכל לכלות׃
31
אז מי הוא המלך הקם להתגרות מלחמה במלך אחר ולא ישב בראשונה ויתיעץ אם יוכל בעשרת אלפים לערך לקראת הבא עליו בעשרים אלף׃
32
ואם לא ושלח אליו מלאכים בעודנו רחוק לבקש שלום׃
33
ככה כל איש מכם אשר לא נפטר מכל רכושו לא יוכל להיות תלמידי׃
34
טוב המלח ואם המלח היה תפל במה יתקן׃
Jacques 1:8
איש אשר חלק לבו הפכפך הוא בכל דרכיו׃