Actes 2:22
אנשי ישראל שמעו הדברים האלה ישוע הנצרי האיש אשר נאמן לכם מאת האלהים בגבורות ובמופתים ובאתות אשר האלהים עשה על ידו בתוככם כאשר ידעתם גם אתם׃
Actes 26:26
כי המלך יודע את אלה ועל זאת גם בבטחון אני מדבר אליו יען אשר לא אאמין כי נעלם ממנו דבר מן הדברים האלה כי לא בקרן זוית נעשתה זאת׃
Actes 28:22
אמנם חפצים אנחנו לשמע את אשר בלבבך כי נודע לנו אשר בכל מקום יריבו אל הכת הזאת׃
Luc 4:14
וישב ישוע בגבורת הרוח אל הגליל ויצא שמעו בכל הככר׃
Luc 23:5
והם התאמצו לדבר מדיח הוא את העם בלמדו בכל יהודה החל מן הגליל ועד הנה׃
Actes 1:22
החל מטבילת יוחנן עד יום הלקחו מאתנו כי אחד מהם יהיה לעד עמנו על קומו מן המתים׃
Actes 13:24
אשר לפני בואו קדם יוחנן לקרא את טבילת התשובה אל כל עם ישראל׃
Actes 13:25
ויהי ככלות יוחנן את מרוצתו ויאמר למי תחשבוני לא אני הוא כי הנה הוא בא אחרי ואני נקלתי מהתיר את נעלי רגליו׃
Matthieu 3:1-3
1
בימים ההם בא יוחנן המטביל ויהי קרא במדבר יהודה לאמר׃
2
שובו כי מלכות השמים הגיעה׃
3
הלא זה הוא אשר נבא עליו ישעיהו הנביא לאמר קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
Matthieu 4:12-17
12
ויהי כשמעו כי הסגירו את יוחנן וילך לו ארץ הגליל׃
13
ויעזב את נצרת ויבא וישב בכפר נחום אשר על שפת הים בגבול זבלון ונפתלי׃
14
למלאת הנאמר על פי ישעיהו הנביא לאמר׃
15
ארצה זבלון וארצה נפתלי דרך הים עבר הירדן גליל הגוים׃
16
העם ההלכים בחשך ראו אור גדול וישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם׃
17
מן העת ההיא החל ישוע לקרא קרוא ואמור שובו כי הגיעה מלכות השמים׃
Marc 1:1-5
1
ראשית בשורת ישוע המשיח בן האלהים׃
2
ככתוב בנביאים הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך׃
3
קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
4
ויהי יוחנן טבל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃
5
ותצא אליו כל ארץ יהודה ובני ירושלים ויטבלו כלם על ידו בנהר הירדן מתודים את חטאתם׃
Marc 1:14-5
Marc 1:15-5
Jean 4:1-3
1
ויהי כאשר נודע לאדון כי שמעו הפרושים אשר ישוע העמיד והטביל תלמידים הרבה מיוחנן׃
2
ואולם ישוע הוא לא הטביל כי אם תלמידיו׃
3
ויעזב את ארץ יהודה וילך שנית הגלילה׃