Jean 9:2
וישאלו אתו תלמידיו לאמר רבי מי הוא אשר חטא הזה אם ילדיו כי נולד עור׃
Jean 8:41
את מעשי אביכם אתם עשים ויאמרו אליו לא ילדי זנונים אנחנו יש לנו אב אחד הוא האלהים׃
Job 14:4
מי יתן טהור מטמא לא אחד׃
Job 15:14-16
14
מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אשה׃
15
הן בקדשו לא יאמין ושמים לא זכו בעיניו׃
16
אף כי נתעב ונאלח איש שתה כמים עולה׃
Job 25:4
ומה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אשה׃
Psaumes 51:5
הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי׃
Galates 2:15
הן מזרע היהודים אנחנו ולא חטאים מן הגוים׃
Ephésiens 2:3
וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃
Jean 9:40
ואשר היו עמו מן הפרושים שמעו דבריו ויאמרו אליו הגם אנחנו עורים׃
Jean 7:48
הגם האמין בו איש מן השרים או מן הפרושים׃
Jean 7:49
רק ההמון הזה אשר אינם ידעים את התורה ארורים המה׃
Génèse 19:9
ויאמרו גש הלאה ויאמרו האחד בא לגור וישפט שפוט עתה נרע לך מהם ויפצרו באיש בלוט מאד ויגשו לשבר הדלת׃
Exode 2:14
ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר׃
2 Chroniques 25:16
ויהי בדברו אליו ויאמר לו הליועץ למלך נתנוך חדל לך למה יכוך ויחדל הנביא ויאמר ידעתי כי יעץ אלהים להשחיתך כי עשית זאת ולא שמעת לעצתי׃
Proverbes 9:7
יסר לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו׃
Proverbes 9:8
אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך׃
Proverbes 26:12
ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו׃
Proverbes 29:1
איש תוכחות מקשה ערף פתע ישבר ואין מרפא׃
Esaïe 65:5
האמרים קרב אליך אל תגש בי כי קדשתיך אלה עשן באפי אש יקדת כל היום׃
Luc 11:45
ויען אחד מבעלי התורה ויאמר אליו רבי בדבריך אלה תחרף גם אתנו׃
Luc 14:11
כי כל המרומם את עצמו ישפל והמשפיל את עצמו ירומם׃
Luc 18:10-14
10
שני אנשים עלו אל המקדש להתפלל האחד פרוש והאחד מוכס׃
11
ויתיצב הפרוש לבדו ויתפלל לאמר אלהים אודך כי אינני כאשר האדם הגזלים והעשקים והנאפים או גם כמכס הזה׃
12
אני צם פעמים בשבוע אני מעשר את כל קניני׃
13
והמוכס היה עמד מרחוק ולא אבה אף לשאת את עיניו לשמים כי אם תופף על לבו לאמר אלהים סלח לי החוטא׃
14
אני אמר לכם כי ירד זה לביתו נצדק מזה כי כל המרים את נפשו ישפל ואשר ישפילה ירומם׃
Luc 18:17-14
1 Pierre 5:5
וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
Jean 9:22
כזאת דברו יולדיו מיראתם את היהודים כי היהודים כבר נועצו לנדות את כל אשר יודה כי הוא המשיח׃
Jean 6:37
כל אשר יתננו לי אבי יבוא אלי והבא אלי לא אהדפנו החוצה׃
Proverbes 22:10
גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון׃
Esaïe 66:5
שמעו דבר יהוה החרדים אל דברו אמרו אחיכם שנאיכם מנדיכם למען שמי יכבד יהוה ונראה בשמחתכם והם יבשו׃
Luc 6:22
אשריכם אם ישנאו אתכם האנשים ואם ינדו אתכם וחרפו והדיחו את שמכם כשם רע בעבור בן האדם׃
3 Jean 1:9
אני כתבתי אל הקהלה אך דיוטריפס המתאוה להיות עליהם לראש איננו מקבל אתנו׃
Apocalypse 13:17
וכי לא יוכל איש לקנות או למכר כי אם בהיות עליו תו החיה או שמה או מספר שמה׃
Matthieu 18:17
ואם לא ישמע אליהם הגד אל הקהל ואם לא ישמע גם אל הקהל והיה לך כגוי וכמוכס׃
Matthieu 18:18
אמן אמר אני לכם כל אשר תאסרו על הארץ אסור יהיה בשמים וכל אשר תתירו על הארץ מתר יהיה בשמים׃
1 Corinthiens 5:4
בשם אדנינו ישוע המשיח בהקהלתכם יחד ורוחי אתכם עם גבורת אדנינו ישוע המשיח׃
1 Corinthiens 5:5
למסר את האיש ההוא לשטן לאבדן הבשר למען יושע הרוח ביום האדון ישוע׃
1 Corinthiens 5:13
ואשר בחוץ האלהים ישפטם ואתם תבערו את הרע מקרבכם׃