Jean 5:46
כי לו האמנתם למשה גם לי תאמינו כי הוא כתב עלי׃
Jean 7:52
ויענו ויאמרו אליו הגם אתה מן הגליל דרש נא וראה כי לא קם נביא מן הגליל׃
Deutéronome 11:18-20
18
ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם׃
19
ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃
20
וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך׃
Deutéronome 17:18
והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים׃
Deutéronome 17:19
והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את יהוה אלהיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשתם׃
Josué 1:8
לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל׃
Psaumes 1:2
כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃
Psaumes 119:11
בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃
Psaumes 119:97-99
97
מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי׃
98
מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי׃
99
מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי׃
Proverbes 6:23
כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר׃
Proverbes 8:33
שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו׃
Proverbes 8:34
אשרי אדם שמע לי לשקד על דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתחי׃
Esaïe 8:20
לתורה ולתעודה אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר׃
Esaïe 34:16
דרשו מעל ספר יהוה וקראו אחת מהנה לא נעדרה אשה רעותה לא פקדו כי פי הוא צוה ורוחו הוא קבצן׃
Jérémie 8:9
הבישו חכמים חתו וילכדו הנה בדבר יהוה מאסו וחכמת מה להם׃
Matthieu 22:29
ויען ישוע ויאמר להם טעים אתם באשר אינכם יודעים את הכתובים וגם את גבורת האלהים׃
Marc 12:10
הלא קראתם את הכתוב הזה אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃
Luc 16:29
ויאמר אברהם יש להם משה והנביאים אליהם ישמעון׃
Luc 16:31
ויאמר אליו אם לא ישמעו אל משה ואל הנביאים גם כי יקום אחד מן המתים לא יאמינו׃
Actes 8:32-35
32
וענין הכתוב אשר קרא זה הוא כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה ולא יפתח פיו׃
33
בעצר משפטו לקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזרו מארץ חייו׃
34
ויען הסריס ויאמר אל פילפוס אשאלה ממך על מי הנביא מדבר את זאת על נפשו או על איש אחר׃
35
ויפתח פילפוס את פיו ויחל מן הכתוב הזה ויבשר אותו את ישוע׃
Actes 17:11
ואלה היו נדיבים מאנשי תסלוניקי ויקבלו את הדבר בכל לב וידרשו בכתובים יום יום לדעת אם כן הוא הדבר׃
Romains 3:2
הרבה מכל פנים בראשון כי הפקדו בידם דברי אלהים׃
Colossiens 3:16
דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃
2 Timothée 3:14-17
14
אבל אתה עמד במה שלמדת והבטחת כי יודע אתה מי הוא אשר למדת ממנו׃
15
ומנעוריך ידעת את כתבי הקדש היכלים להחכימך אל הישועה על ידי האמונה במשיח ישוע׃
16
כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃
17
למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב׃
2 Pierre 1:19-21
19
ועתה דבר הנבואה יותר קים אתנו והטיבתם עשות אשר שתם לבכם אליו כמו אל נר מאיר במקום אפל עד כי יבקע אור היום וזרח כוכב הנגה בלבבכם׃
20
וזאת תדעו ראשונה אשר כל נבואת המקרא איננה תלה בפתרון אדם מלבו׃
21
כי מעולם לא יצאה נבואה ברצון האדם כי אם ברוח הקדש אשר נשאם דברו אנשי אלהים הקדושים׃
Deutéronome 32:47
כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה׃
Psaumes 16:11
תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח׃
Psaumes 21:4
חיים שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד׃
Psaumes 36:9
כי עמך מקור חיים באורך נראה אור׃
Psaumes 133:3
כטל חרמון שירד על הררי ציון כי שם צוה יהוה את הברכה חיים עד העולם׃
Daniel 12:2
ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם׃
Matthieu 19:16-20
16
והנה איש נגש אליו ויאמר רבי הטוב אי זה הטוב אשר אעשנו לקנות חיי עולמים׃
17
ויאמר אליו מה תקראני טוב אין טוב כי אם אחד האלהים ואם חפצך לבוא אל החיים שמר את המצות׃
18
ויאמר אליו מה הנה ויאמר ישוע אלה הן לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה עד שקר׃
19
כבד את אביך ואת אמך ואהבת לרעך כמוך׃
20
ויאמר אליו הבחור את כל אלה שמרתי מנעורי ומה חסרתי עוד׃
Luc 10:25-29
25
והנה אחד מבעלי התורה קם לנסותו ויאמר מורה מה אעשה ואירש חיי עולם׃
26
ויאמר אליו מה כתוב בתורה ואיך אתה קורא׃
27
ויען ויאמר ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך ובכל מדעך ואת רעך כמוך׃
28
ויאמר אליו כן השיבות עשה זאת וחיה׃
29
והוא חפץ להצטדק ויאמר אל ישוע ומי הוא רעי׃
Hébreux 11:16
אכן נכספו למושב טוב ממנו והוא בשמים ועל כן לא בוש האלהים להקרא אלהיהם כי הכין להם עיר׃
Hébreux 11:35
נשים לקחו מתחיה את מתיהן ואחרים רטשו בענוים ולא אבו להנצל למען יזכו לתחיה טובה ממנה׃
Jean 5:32
יש אחר המעיד עלי וידעתי כי עדותו אשר הוא מעיד עלי נאמנה היא׃
Jean 5:36
ואני יש לי עדות גדולה מעדות יוחנן כי המעשים אשר נתן לי אבי להשלימם המעשים האלה אשר אני עשה מעידים עלי כי האב שלחני׃
Jean 1:45
ויפגע פילפוס את נתנאל ויאמר אליו מצאנו אתו אשר כתב משה בספר התורה והנביאים את ישוע בן יוסף מנצרת׃
Deutéronome 18:15
נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון׃
Deutéronome 18:18
נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו׃
Actes 26:22
והאלהים היה בעזרי ועד היום הזה עמד אני ומעיד לפני קטן וגדול ואינני מדבר דבר זולתי אשר דברו הנביאים ומשה כי עתידות הנה להיות׃
Actes 26:23
כי המשיח מענה הוא וכי ראשון הוא לקמים מן המתים להפיץ אור בעם ובגוים׃
Actes 26:27
המלך אגרפס המאמין אתה בנביאים ידעתי כי מאמין אתה׃
Romains 1:2
אשר הבטיחה מלפנים ביד נביאיו בכתבי הקדש׃
1 Pierre 1:10
את התשועה אשר עליה חקרו ודרשו הנביאים הנבאים על החסד השמור לכם׃
1 Pierre 1:11
בחקרם לדעת מתי ואיך תהיה העת אשר הודיעה רוח המשיח אשר בקרבם בהגידו מראש את ענויי המשיח ואת הגדלות אשר אחריהם׃
Apocalypse 19:10
ואפל לפני רגליו להשתחות לו ויאמר אלי ראה אל תעשה זאת עבד כמוך אנכי וחבר לך ולאחיך אשר להם עדות ישוע השתחוה לאלהים כי עדות ישוע היא רוח הנבואה׃
Luc 24:27
ויחל ממשה ומכל הנביאים ויבאר להם את כל הכתובים הנאמרים עליו׃
Luc 24:44
ויאמר אליהם אלה הם הדברים אשר דברתי אליכם בעוד היותי עמכם כי המלא ימלא כל הכתוב עלי בתורת משה ובנביאים ובתהלים׃