2 Rois 6:1-7
1
ויאמרו בני הנביאים אל אלישע הנה נא המקום אשר אנחנו ישבים שם לפניך צר ממנו׃
2
נלכה נא עד הירדן ונקחה משם איש קורה אחת ונעשה לנו שם מקום לשבת שם ויאמר לכו׃
3
ויאמר האחד הואל נא ולך את עבדיך ויאמר אני אלך׃
4
וילך אתם ויבאו הירדנה ויגזרו העצים׃
5
ויהי האחד מפיל הקורה ואת הברזל נפל אל המים ויצעק ויאמר אהה אדני והוא שאול׃
6
ויאמר איש האלהים אנה נפל ויראהו את המקום ויקצב עץ וישלך שמה ויצף הברזל׃
7
ויאמר הרם לך וישלח ידו ויקחהו׃
Matthieu 4:18-20
18
ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא שני אנשים אחים את שמעון הנקרא פטרוס ואת אנדרי אחיו והמה משליכים מצודה בים כי דיגים היו׃
19
ויאמר אליהם לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים׃
20
ויעזבו מהרה את המכמרות וילכו אחריו׃
Luc 5:10
וכן גם את יעקב ואת יוחנן בני זבדי אשר התחברו עם שמעון ויאמר ישוע אל שמעון אל תירא מעתה צוד תצוד אנשים׃
Luc 5:11
ויוליכו את האניות אל היבשה ויעזבו את הכל וילכו אחריו׃
Actes 18:3
ויבא אליהם ויהי בהיתם בני אמנות אחת וישב אתם ויעש מלאכתו ואמנותם עשות יריעות אהלים׃
Actes 20:34
ואתם ידעתם כי ידי אלה עבדו בעד צרכי ובעד צרכי ההלכים אתי׃
1 Corinthiens 9:6
אם לי לבדי ולבר נבא לא נתנה רשות להבטל ממלאכה׃
1 Thessaloniciens 2:9
הלא תזכרו אחי את יגיעתנו ואת תלאתנו אשר היינו עמלים לילה ויומם לבלתי היות למשא לאיש בבשרנו בקרבכם את בשורת האלהים׃
2 Thessaloniciens 3:7-9
7
הלא ידעתם אף אתם איך עליכם להתהלך כמנו כי לא נהגנו דרך מעות בתוככם׃
8
גם לא אכלנו לחם איש חנם כי ביגיעה ותלאה לילה ויומם היינו עמלים לבלתי היות לאיש מכם למשא׃
9
לא בעבור שאין לנו הרשות לזאת כי אם לתת אתנו לכם למופת ללכת בעקבותינו׃
Luc 5:5
ויען שמעון ויאמר אליו מורה כל הלילה יגענו ולא לכדנו מאומה אך על פי דברך אוריד את המכמרת׃
1 Corinthiens 3:7
על כן הנטע איננו מאומה והמשקה איננו מאומה כי אם האלהים המצמיח׃