Jean 8:14
ויען ישוע ויאמר אליהם אף אם אעיד על נפשי עדותי נאמנה יען כי ידעתי מאין באתי ואנה אני הלך ואתם לא ידעתם מאין באתי ואנה אלך׃
Jean 9:29
אנחנו יודעים כי אל משה דבר האלהים ואת זה לא ידענו מאין הוא׃
Jean 9:30
ויען האיש ויאמר אליהם זאת היא הפלא ופלא כי לא ידעתם מאין הוא והוא פקח את עיני׃
Juges 13:6
ותבא האשה ותאמר לאישה לאמר איש האלהים בא אלי ומראהו כמראה מלאך האלהים נורא מאד ולא שאלתיהו אי מזה הוא ואת שמו לא הגיד לי׃
Psaumes 38:13-15
13
ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו׃
14
ואהי כאיש אשר לא שמע ואין בפיו תוכחות׃
15
כי לך יהוה הוחלתי אתה תענה אדני אלהי׃
Esaïe 53:7
נגש והוא נענה ולא יפתח פיו כשה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו׃
Matthieu 27:12-14
12
וידברו עליו שטנה הכהנים הגדולים והזקנים והוא לא ענה דבר׃
13
ויאמר אליו פילטוס האינך שמע כמה הם מעידים בך׃
14
ולא ענהו אף דבר אחד ויתמה ההגמון עד מאד׃
Marc 15:3-5
3
וראשי הכהנים הרבו לשטנו׃
4
ויוסף פילטוס וישאלהו לאמר האינך משיב דבר ראה כמה הם מעידים בך׃
5
וישוע לא השיב עוד אף דבר אחד ויתמה פילטוס׃
Actes 8:32
וענין הכתוב אשר קרא זה הוא כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה ולא יפתח פיו׃
Actes 8:33
בעצר משפטו לקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזרו מארץ חייו׃
Philippiens 1:28
ואינכם חרדים מאומה מפני המתקוממים אשר זאת להם אות לאבדם ולכם לישועתכם ומאת האלהים היא׃