Marc 11:11
ויבא ישוע ירושלים ואל בית המקדש וירא ויתבונן על הכל והיום רפה לערוב ויצא אל בית היני עם שנים העשר׃
Marc 11:12
ויהי ממחרת בצאתם מבית היני וירעב׃
Luc 21:37
ויהי מלמד יומם במקדש ובלילה יצא בהר הנקרא הר הזיתים ללון׃
Luc 22:39
ויצא וילך כיום ביום על הר הזיתים וילכו אחריו גם תלמידיו׃