Génèse 42:1
וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו׃
Matthieu 26:22
ויתעצבו מאד ויחלו איש ואיש לאמר לו האנכי הוא אדני׃
Marc 14:19
ויחלו להתעצב ויאמרו אליו זה אחר זה הכי אני הוא׃
Luc 22:23
והם החלו לחקר איש את רעהו מי הוא זה מהם אשר יעשה זאת׃