Jean 4:6
ושם באר יעקב וישוע היה עיף מן הדרך וישב לו על הבאר והעת כשעה הששית׃
Hébreux 2:17
על כן היה עליו להדמות לאחיו בכל דבר למען אשר יהיה כהן גדול רחמן ונאמן בעניני אלהים לכפר על חטאת העם׃
Hébreux 4:15
כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער על חליינו כי אם המנסה בכל כמונו אך בלי חטא׃
1 Rois 18:27-29
27
ויהי בצהרים ויהתל בהם אליהו ויאמר קראו בקול גדול כי אלהים הוא כי שיח וכי שיג לו וכי דרך לו אולי ישן הוא ויקץ׃
28
ויקראו בקול גדול ויתגדדו כמשפטם בחרבות וברמחים עד שפך דם עליהם׃
29
ויהי כעבר הצהרים ויתנבאו עד לעלות המנחה ואין קול ואין ענה ואין קשב׃
Job 8:5
אם אתה תשחר אל אל ואל שדי תתחנן׃
Job 8:6
אם זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך׃
Psaumes 44:23
עורה למה תישן אדני הקיצה אל תזנח לנצח׃
Psaumes 44:24
למה פניך תסתיר תשכח ענינו ולחצנו׃
Esaïe 51:9
עורי עורי לבשי עז זרוע יהוה עורי כימי קדם דרות עולמים הלוא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין׃
Esaïe 51:10
הלוא את היא המחרבת ים מי תהום רבה השמה מעמקי ים דרך לעבר גאולים׃
Matthieu 8:25
ויגשו אליו תלמידיו ויעירו אותו לאמר הושיענו אדנינו אבדנו׃
Luc 8:24
ויגשו ויעירו אותו לאמר מורה מורה אבדנו ויעור ויגער ברוח ובמשברי ים וישתקו ותהי דממה׃
Psaumes 10:1
למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה׃
Psaumes 10:2
בגאות רשע ידלק עני יתפשו במזמות זו חשבו׃
Psaumes 22:1
למנצח על אילת השחר מזמור לדוד אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי׃
Psaumes 22:2
אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי׃
Psaumes 77:7-10
7
הלעולמים יזנח אדני ולא יסיף לרצות עוד׃
8
האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר׃
9
השכח חנות אל אם קפץ באף רחמיו סלה׃
10
ואמר חלותי היא שנות ימין עליון׃
Esaïe 40:27
למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מיהוה ומאלהי משפטי יעבור׃
Esaïe 40:28
הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃
Esaïe 49:14-16
14
ותאמר ציון עזבני יהוה ואדני שכחני׃
15
התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך׃
16
הן על כפים חקתיך חומתיך נגדי תמיד׃
Esaïe 54:6-8
6
כי כאשה עזובה ועצובת רוח קראך יהוה ואשת נעורים כי תמאס אמר אלהיך׃
7
ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדלים אקבצך׃
8
בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם רחמתיך אמר גאלך יהוה׃
Esaïe 63:15
הבט משמים וראה מזבל קדשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו׃
Esaïe 64:12
העל אלה תתאפק יהוה תחשה ותעננו עד מאד׃
Lamentations 3:8
גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי׃
1 Pierre 5:7
השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃