Lamentations 2:13
מה אעודך מה אדמה לך הבת ירושלם מה אשוה לך ואנחמך בתולת בת ציון כי גדול כים שברך מי ירפא לך׃
Matthieu 11:16
ואל מי אדמה את הדור הזה דומה הוא לילדים הישבים בשוקים וקראים לחבריהם לאמר׃
Luc 13:18
ויאמר למה דומה מלכות האלהים ואל מה אמשילנה׃
Luc 13:20
ויאמר עוד אל מה אדמה את מלכות האלהים׃
Luc 13:21
דומה היא לשאר אשר לקחתו אשה ותטמנהו בשלש סאים קמח עד כי יחמץ כלו׃