Marc 13:14-16
14
וכי תראו את שקוץ משמם הנאמר ביד דניאל הנביא עמד במקום אשר לא לו הקורא יבין אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים׃
15
ואשר על הגג אל ירד הביתה ואל יבא פנימה לשאת דבר מביתו׃
16
ואשר בשדה אל ישב הביתה לשאת מלבושו׃
Génèse 39:12
ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה׃
Job 2:4
ויען השטן את יהוה ויאמר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו׃