Matthieu 6:32
כי את כל אלה מבקשים הגוים הלא ידע אביכם אשר בשמים כי אתם צריכים לכל אלה׃
Psaumes 38:9
אדני נגדך כל תאותי ואנחתי ממך לא נסתרה׃
Psaumes 69:17-19
17
ואל תסתר פניך מעבדך כי צר לי מהר ענני׃
18
קרבה אל נפשי גאלה למען איבי פדני׃
19
אתה ידעת חרפתי ובשתי וכלמתי נגדך כל צוררי׃
Luc 12:30
כי את כל אלה מבקשים גויי הארץ ואביכם הוא יודע כי צריכים אתם לאלה׃
Jean 16:23-27
23
וביום ההוא לא תשאלוני דבר אמן אמן אני אמר לכם כי כל אשר תשאלו מאת אבי בשמי יתננו לכם׃
24
עד עתה לא שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם׃
25
את אלה דברתי אליכם במשלים אכן שעה באה ולא אדבר עוד אליכם במשלים כי אם ברור אמלל לכם על אבי׃
26
ביום ההוא תשאלו בשמי ואינני אמר לכם כי אני אעתיר לאבי בעדכם׃
27
כי אבי גם הוא אהב אתכם עקב אשר אהבתוני והאמנתם כי מאת אלהים יצאתי׃
Philippiens 4:6
אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃