Matthieu 10:29-31
29
הלא תמכרנה שתי צפרים באסר ואחת מהנה לא תפול ארצה מבלעדי אביכם׃
30
ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן׃
31
לכן אל תיראו הנכם יקרים מצפרים רבות׃
Génèse 1:29-31
29
ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃
30
ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן׃
31
וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי׃
Job 35:11
מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו׃
Job 38:41
מי יכין לערב צידו כי ילדו אל אל ישועו יתעו לבלי אכל׃
Psaumes 104:11
ישקו כל חיתו שדי ישברו פראים צמאם׃
Psaumes 104:12
עליהם עוף השמים ישכון מבין עפאים יתנו קול׃
Psaumes 104:27
כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו׃
Psaumes 104:28
תתן להם ילקטון תפתח ידך ישבעון טוב׃
Psaumes 145:15
עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו׃
Psaumes 145:16
פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון׃
Psaumes 147:9
נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו׃
Luc 12:6
הלא חמש צפרים תמכרנה בשני אסרים ואין אחת מהן נשכחת לפני האלהים׃
Luc 12:7
ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן לכן אל תיראו יקרתם מצפרים רבות׃
Luc 12:24-31
24
התבוננו אל הערבים אשר אינם זרעים ואינם קצרים וגם אין להם מגורה ואוצר והאלהים מכלכל אותם ומה מעלים אתם מן העוף׃
25
ומי זה מכם אשר בדאגתו יוכל להוסיף אמה אחת על קומתו׃
26
ועתה הן מעט מזער אין ביכלתכם וליותר מה תדאגו׃
27
התבוננו אל השושנים הצמחות ואינן טות ואינן ארגות ואני אמר לכם כי גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחת מהנה׃
28
ואם ככה ילביש אלהים את חציר השדה אשר היום ישנו ומחר ישלך לתוך התנור אף כי אתכם קטני האמונה׃
29
גם אתם אל תדרשו מה תאכלו ומה תשתו ואל תהלכו בגדלות׃
30
כי את כל אלה מבקשים גויי הארץ ואביכם הוא יודע כי צריכים אתם לאלה׃
31
אך בקשו את מלכות האלהים ונוסף לכם כל אלה׃
Matthieu 6:32
כי את כל אלה מבקשים הגוים הלא ידע אביכם אשר בשמים כי אתם צריכים לכל אלה׃
Matthieu 7:9
ומי זה איש מכם אשר ישאל ממנו בנו לחם ונתן לו אבן׃
Luc 12:32
אל תירא העדר הקטן כי רצה אביכם לתת לכם את המלכות׃