Exode 20:14
לא תנאף׃
Lévitique 20:10
ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנאף והנאפת׃
Deutéronome 5:18
ולא תנאף׃
Deutéronome 22:22-24
22
כי ימצא איש שכב עם אשה בעלת בעל ומתו גם שניהם האיש השכב עם האשה והאשה ובערת הרע מישראל׃
23
כי יהיה נער בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה׃
24
והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את הנער על דבר אשר לא צעקה בעיר ואת האיש על דבר אשר ענה את אשת רעהו ובערת הרע מקרבך׃
Proverbes 6:32
נאף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה׃