Marc 15:25
ותהי השעה השלישית ויצלבהו׃
Marc 15:33
ובהיות השעה הששית היה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית׃
Marc 15:34
ובשעה התשיעית ויצעק ישוע בקול גדול אלהי אלהי למה שבקתני אשר פרושו אלי אלי למה עזבתני׃
Luc 23:44
ויהי כשעה הששית והנה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית׃
Luc 23:45
ויחשך השמש ותקרע פרכת ההיכל לשנים קרעים׃
Esaïe 50:3
אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם׃
Amos 8:9
והיה ביום ההוא נאם אדני יהוה והבאתי השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור׃
Apocalypse 8:12
והמלאך הרביעי תקע בשופר ותכה שלישית השמש ושלישית הירח ושלישית הכוכבים למען תחשך שלישיתם והיום לא יאיר שלישיתו וכן גם הלילה׃
Apocalypse 9:2
ויפתח את באר התהום ויעל עשן מן הבאר כעשן כבשן גדול ויחשך השמש והרקיע מקיטר הבאר׃