Génèse 15:16
ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה׃
Nombres 32:14
והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף יהוה אל ישראל׃
Zacharie 5:6-11
6
ואמר מה היא ויאמר זאת האיפה היוצאת ויאמר זאת עינם בכל הארץ׃
7
והנה ככר עפרת נשאת וזאת אשה אחת יושבת בתוך האיפה׃
8
ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה אל תוך האיפה וישלך את אבן העפרת אל פיה׃
9
ואשא עיני וארא והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפים ככנפי החסידה ותשאנה את האיפה בין הארץ ובין השמים׃
10
ואמר אל המלאך הדבר בי אנה המה מולכות את האיפה׃
11
ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער והוכן והניחה שם על מכנתה׃