Matthieu 7:19
וכל עץ אשר לא יעשה פרי טוב יגדע וישלך באש׃
Matthieu 7:20
לכן בפרים תכירו אותם׃
Luc 6:45
האיש הטוב מאוצר לבבו הטוב מפיק את הטוב והאיש הרע מאוצר לבבו הרע מפיק את הרע כי משפעת הלב ימלל פיהו׃
1 Corinthiens 6:13
המאכל לכרש והכרש למאכל והאלהים את זה ואת זה ילכה והגוף אל יהי לזנות כי אם לאדון והאדון לגוף׃
Colossiens 2:21
אל תאחז אל תטעם אל תגע׃
Colossiens 2:22
והם כלם לכליון בתשמישם לפי מצות אנשים ולמודיהם׃
Jacques 3:6
כן הלשון נצבת בין אברינו המגאלת את כל הגוף ומלהטת את גלגל הויתנו והיא להוטה באש גיהנם׃
2 Rois 10:27
ויתצו את מצבת הבעל ויתצו את בית הבעל וישמהו למחראות עד היום׃