Ruth 4:19
וחצרון הוליד את רם ורם הוליד את עמינדב׃
Ruth 4:20
ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמה׃
1 Chroniques 2:10-12
10
ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון נשיא בני יהודה׃
11
ונחשון הוליד את שלמא ושלמא הוליד את בעז׃
12
ובעז הוליד את עובד ועובד הוליד את ישי׃
Nombres 1:7
ליהודה נחשון בן עמינדב׃
Nombres 2:3
והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב׃
Nombres 7:12
ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה׃
Nombres 7:17
ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נחשון בן עמינדב׃
Nombres 10:14
ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאתם ועל צבאו נחשון בן עמינדב׃
Luc 3:32
בן ישי בן עובד בן בעז בן שלמון בן נחשון׃