Nombres 35:22-24
22
ואם בפתע בלא איבה הדפו או השליך עליו כל כלי בלא צדיה׃
23
או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות ויפל עליו וימת והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו׃
24
ושפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם על המשפטים האלה׃
Deutéronome 19:11-13
11
וכי יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת ונס אל אחת הערים האל׃
12
ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת׃
13
לא תחוס עינך עליו ובערת דם הנקי מישראל וטוב לך׃
Nombres 35:30-33
30
כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרצח ועד אחד לא יענה בנפש למות׃
31
ולא תקחו כפר לנפש רצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת׃
32
ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן׃
33
ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו׃
Génèse 9:5
ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם׃
Génèse 9:6
שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם׃
Exode 21:12-14
12
מכה איש ומת מות יומת׃
13
ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה׃
14
וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות׃
Lévitique 24:17
ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת׃